3. sem spot-eksamen og begrænset optag på kandidatdelen?

Dagsordenen for næste uges studienævnsmøde blev gennemgået på MSR’s møde onsdag d. 4. april, og studienævnsmødet bliver et af de mere spændende, da der både er forslag til afkortning af spotten på 3. semester ved kun at give de studerende 2 min ved hver stand i stedet for 3 og en åbning for debatten omkring begrænset optag på kandidatstudiet bl.a. pga den manglende kapacitet i klinikken.

Jørgen Tranum har foreslået at der afkortes 1 minut pr. stand til spotten så dagen slutter tidligere. Før i tiden kørte man to parallelle spot-eksamener, så man blev færdig tidligere. Nu er denne slået sammen til en, som tager meget længere tid.

Hvad mener du? Er det ok at miste 1 minut pr. stand til spotten?

Vedr. optaget på kandidatdelen er alle KU-studerende, der har færdiggjort en bachelor i medicin på KU selvskrevet til en plads på kandidatstudiet, såfremt de søger optag på kandidaten umiddelbart efter de har færdiggjort bacheloren. Man har mulighed for at bede rektor sætte et max. antal studerende som må blive optaget på kandidaten, fx. udregnet på hvor mange bachelorer KU ca. uddanner pr. år. Dog kan KU-studerende komme i klemme hvis der ét år er særligt mange som færdiggør sin bachelor og derved overstiger max. Fordelen er at man derved også begrænser antallet af studerende i klinikken og derved fastholder en vis kvalitet af klinikopholdene.

Hvad mener du? Er det ok at nogle studerende bliver sat på standby i et halvt år til fordel for kvaliteten af klinikopholdene?

Læs evt. mere på http://www.mediciner.nu

Eliasson: Det er en fin ide at debatere disse emner herinde, men hvis det skal udmønte sig i en meningsfuld debat mener jeg det er nødvendigt at fremlægge alle fakta i sagerne - du har desværre undladt en række særdeles vigtige forhold ved begge sager:

Jørgen Tranums forslag om ændring af spot-eksamen på 3. semester:

Forslaget handler om at nedkorte tiden ved anatomispørgsmålene til 2 minutter, for til gengæld at give 4 minutter til spørgsmålene i biokemi og fysiologi. Anatomerne mener, at denne tidsfordeling passer bedre til de studerendes behov, da en del oplever at der med de nuværende 3 min pr spørgsmål er for lidt tid til fysiologi og biokemi, mens der er tid tilovers ved anatomispørgsmålene. Rent tidsmæssigt giver det også en samlet besparelse, som medfører at man kan undgå at skulle have 2 separate spotprøver kørende sideløbende. Tidligere har det givet en del problemer, at halvdelen af de studerende så ét præparat, mens den anden halvdel så et andet. Selvom det er meningen at præparaterne skulle være så identiske som muligt, så kan det betyde at det ene hold har haft en “sværere” spot end det andet. Det samlede forslag fra anatomerne kan læses på http://www.demokratiskmedicin.dk/spot.doc

Jeg synes umiddelbart at forslaget lyder rimeligt fornuftigt - anatomispørgsmålene er jo ret kontante - enten kan man svare, eller også kan man ikke. Man vinder ikke meget ved at have et minut ekstra her. Ved biokemi og fysiologi er problemstillingerne imidlertid mere komplekse, og her tror jeg det vil være en gevinst med et ekstra minut. Alt i alt kan jeg godt se det fornuftige og nødvendige i forslaget.

Vedrørende kapacitet på kandidatuddannelsen:
De juridiske forhold på dette område er noget komplicerede, og der kan derfor være andre tolkninger end min, men umiddelbart er det IKKE korrekt at man kan indføre en optagekvote, der medfører at KU-studerende vil skulle stå på standby et halvt år eller længere. Det følger direkte af adgangsbekendtgørelsens §15:

“§ 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til
optagelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er
den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder,
ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede
bacheloruddannelse”

Læg mærke til at man har ret til optagelse i DIREKTE FORLÆNGELSE af den afsluttede bacheloruddannelse. En evt. maksimal grænse for antallet af optagne vil altså umiddelbart kun påvirke KU-studerende der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af deres afsluttede bacheloruddannelse, eller studerender der ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet. Studieadministrationens jurister har udarbejdet et notat omkring de juridiske forhold ved en optagekvote på kandidatdelen, men der er umiddelbart en række relevante forhold der ikke er beskrevet her i. Jeg regner derfor med at disse forhold vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med studienævnsmødet på tirsdag, og at sagen herefter kan diskuteres på et mere kvalificeret grundlag. I alle tilfælde er det vigtigt at slå fast, at vi som udgangspunkt har et retskrav på optagelse på kandidatdelen, og at der ikke er nogen grund til at tro at nogen (ministeriet eller folketinget) vil ændre på dette. En indførsel af adgangsbegrænsning vil altså primært have betydning for studerende der gerne vil overføres til KU fra andre universiteter.

SPOT:
Lad de nuværende studerende på 3. sem. bestemme!
Ændringen skal ifølge forslaget træde i kraft allerede til sommer, der er altså tale om en eksamensændring midt i et semester. Derfor er det nødvendigt at de studerende på tredje semester siger god for ændringen ellers må det evt. vente til næste semester.
Jeg går ud fra at 3. sem. studerende er orienteret via Tranum, men jeg mener at studienævnet selv bør forhøre sig hos dem. Hvis det ikke allerede er sket, kan det nås i morgen til deres forelæsning eller dissektion.

KANDIDATDEL:
Det er selvfølgelig ikke i orden, at studerende på KU risikerer at vente et halvt år på at starte på kandidatdelen, men det er jo tilsyneladende heller ikke tilfældet.

Så har studienævnsmødet været afholdt, og her kommer resultatet af beslutningerne omkring disse to punkter:

Ændring af tid ved spot:
Der blev fremlagt en del gode argumenter mod at ændre tiden ved de enkelte stationer, og studienævnet endte derfor op med at beslutte at der forsat vil være 3 minutter til alle spørgsmål - både anatomi, biokemi og fysiologi. Hvis der forsat er behov for ekstra tid til stationerne i biokemi og fysiologi, må vi på et senere tidspunkt særskilt diskutere dette. Jeg kan forestille mig at eksempler på løsninger af dette problem kunne være at spørgsmålene udformes anderledes så de er mere egnede til hurtig besvarelse, eller der bevilges ekstra tid til biokemi og fysiologispørgsmålene.

Kandidatdel:
Grundet tidsmangel ved studienævnsmødet blev punktet udsat til næste møde. I alle tilfælde er eventuelle ændringer på dette område ganske langsigtede, da ændringer i optagelsesreglerne skal varsles mindst et år før de træder i kraft - det er således ikke umiddelbart nogen hastesag. Vi vil informere mere om denne sag, når der foreligger noget nyt i den.