Debat om 13. sem KU nu overføres til 12. sem ny ordning

Jeg har ikke lige haft tid til at gennemlæse det og kan ikke helt gennemskue konsekvenserne men umiddelbart er det LANGT fra hensigtmæssigt og typisk KU.

Personlig kan jeg se et problem med min OSVAL 2 og mulighed for at få den presset ind på 13. sem.

Denne tråd er til debat af sammenlægningen af 12 og 13 sem!

Teksten fra 2. dokument: Ændring af gl. 13. sem.

Vedrørende ændring af 1986 studieordningen så 13. semester(1986-ordningen) erstattes med 12. semester (2000-ordningen). Ændringen har virkning fra og med forårssemestret 2006.
Baggrund
Ifølge den vedtagne plan for afvikling af undervisning og eksamen på 1986-studieordningen udbydes undervisningen på 13. semester for sidste gang i forårssemestret 2006.
Der er p.t. 611 studerende tilbage på gamle studieordninger heraf er de 235 studerende på 13.semester og de forventes at afslutte uddannelsen i januar 2006. Selv om vi forventer et stort 13. semester i forårssemestret 2006 vil ikke alle studerende have gennemført 13. semesterundervisningen ved udgangen af forårssemesteret 2006.
I henhold til overgangsordningen skal disse studerende overflyttes til 2000-studieordningen, så snart de har bestået 12. semester på 1986-ordningen. Det er imidlertid administrativt besværligt og ikke mindst uhensigtsmæssigt for de studerende fordi deres eksamensbeviser vil blive en lang opremsning af fag, der er bestået på baggrund af merit fra gammel ordning til ny ordning i stedet for de karakterer de studerende oprindeligt har fået i de forskellige fag.

Studienævn for medicin har derfor besluttet, at erstatte 13. semester gl. studieordning med 12. semester ny studieordning. Ændringen har virkning fra forårssemestret 2006 og berører såvel indhold af undervisning som eksamen.

Konsekvenser af ændringen
De væsentligste ændringer af undervisningen består i, at eksamensklinikker i Gynækologi/Obstetrik og Pædiatri forsvinder og, at Akut patient udvides med 1 uge fra 2 til 3 ugers kursus. Faget Akut patient ligger fortsat i afslutningen af studiet. Grundet mængden af studerende planlægges undervisningen i 4 rul. I stedet for introduktionskursus afholdelse integreret central undervisning 4 gange i semestrets forløb for de studerende, der ikke er har klinisk kursus eller ophold i Almen medicin.

For så vidt angår afholdelse af eksamen henledes opmærksomheden på, at eksamen i Pædiatri ændres fra en 45 minutters mundtlig klinisk prøve til en til 30 minutter mundtlig klinisk prøve. Reduktionen gør det ikke længere muligt at inddrage patienter/forældre ved eksaminationen. Rent teknisk vil de studerende skulle gennemføre eksamenerne på 13. semester på de gamle eksamenskoder, men indholdet af eksamen vil være som det er fastlagt for studerende på 2000-studieordningens 12. semester.

Til orientering vedhæftes rapporten fra 12. semesterudvalget.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til undertegnede, formanden for 12. semesterudvalget Gorm Greisen, områdeleder Martin Stampe Noer eller områdeleder Lisbeth Roland Hansen.

Med venlig hilsen

Pernille Due
Studieleder

Jeg må sige, at jeg deler Frederiks nervøsitet for hvad denne sammenlægning betyder for alle os på 13 semester nu til foråret.

Eksamenklinikkerne i pædiatri og gyn/obs forsvinder (???) - og eksamen i pædiatri gøres kortere, nu uden patient og forældre.

Jeg har set denne nye studieordning, tæt på i bakspejlet - og jeg må sige at jeg synes den er klart kvalitetsforringende for vores uddannelse.

For meget undervisning (og eksamen…!) i ex. farmakologi og patologi forsvinder. Vores helt basale undervisning i grundfagene udtyndes.

Jeg kan heller ikke helt gennemskue hvilke forringelser denne omlægning af sidste 13 semesterhold, som kører efter gml studieordning, medfører.

Men også jeg har planlagt et særdeles stramt skema over vinteren og foråret. Jeg har taget 11 semesters eksaminer samt eksamen i intern medicin og kirurgi (kirurgi er vi igang med…) i dette efterår og vinter - og har derefter planlagt min OSVAL II i forlængelse heraf - kan lige præcis nå den inden klinikkerne på 13 semester begynder (…begyndte).

Men nu er jeg ikke så sikker på det mere - hvis vi kastes ud i den nye studieordning før tid, allerede i slutningen af januar, så er der ingen tid til OSVAL II mere.

Og sådan som jeg kender mange studerende på (gml.) 12 snart 13 semester - så er der mange af dem, som har planlagt en OSVAL II efter meget stramme retningslinier - for at kunne nå den mellem 12 og 13 semester.

Så jeg deler fuldt ud Frederiks nervøsitet for konsekvenserne af denne pludselige drejen om på hælen - jeg tror at vi er mange som kommer alvorligt i klemme.

Men der gives måske dispensation, således at dem som har planlagt OSVAL II i denne periode slipper for den eksamen?

På samme måde som vi “slipper for” eksamensklinikker i pædiatri og gyn/obs…? Og slipper for patient og forældre ved eksamen i pædiatri…?

Når der alligevel sælges ud af fagligheden på den måde - så tag dog den OSVAL II med i købet, så alle os, som skaber “administrative problemer” ved vores tilstedeværelse på gml. studieordning, så vi kan se at komme igennem i en fart.

Hvis ikke vil der være mange som kommer i klemme og som derfor må bruge YDERLIGERE tid på at færdiggøre studiet…!

Jeg er vist ikke helt med…
Starter 13. semester gammel studieordning ikke stadigvæk d.23/1 -06 som det hele tiden har været planen?
Hvor stjæles den tid mellem 12. og 13. som I havde tænkt jer at bruge på OSVAL II?

VH
Lars

Selve semestret starter på samme tid - men indholdet (både tidsmæssigt og formsmæssigt) i de 2 semesterformer er forskelligt.

På gammel ordning kunne vi vælge et rul således, at første 4 - 5 uger var frivillig undervisning (CASES) - herefter de obligatoriske ophold i gyn/obs, pædiatri, almen medicin og akut patient.

4 - 5 uger som man kunne bruge til enten de frivillige kliniske cases - eller f.eks. til en OSVAL II som skulle laves færdig.

Jeg havde ydermere fået tilsagn om ophold på Næstved Sygehus på de resterende rul på 13 semester.
Har derfor opsagt min lejlighed i København og flytter til Næstved pr 1 marts (har vikariat, kæreste mv. i Næstved).

Så for mit vedkommende var alt tilrettelagt og timet, jeg kunne præcis nå alle elementer på 12 og 13 semester, lejligheder og økonomi - det hele - var arrangeret på, at det passede med den plan vi var blevet lovet.

Nu går OSVAL II projektet i vasken, jeg kommer ofte til at have 200 km transport om dagen for at komme til undervisning - og samtidig er der overhængende risiko for at min studietid forlænges med et halvt år (fordi den OSVAL II opgave ikke kan honoreres til tiden pga ændringerne).

Så jeg kan sagtens få øje på, at den ændring som KU trækker uventet ned over hovedet på os er til kæmpe gene og besvær.

Iøvrigt mener jeg at det er uforskammet at behandle voksne mennesker på den måde - man kan da ikke komme i 11 time og lave om på folks liv uden at have tænkt alle konsekvenserne igennem.

Hvad har de tænkt vedr. alle os, som har valgt at lægge vores OSVAL II opgave/examen ind præcis dér?

Jeg har nu tilmeldt mig eksamnier.

Det undre mig at ved:

1994-ordning medicin (gammel studieordning) - Sommereksamenstermin 2006
AKUT PATIENT, Klinik/praktik, KKA, mundtlig, [color=red]7,5 ECTS[/color], Ekstern censur (Tilmeldt)

Mens der ved
2000-ordning medicin, kandidatdelen (ny ordning) - Sommereksamenstermin 2006
Akut patient, Klinik/praktik, KKA, mundtlig, [color=red]5 ECTS[/color], Ekstern censur

Med andre ord - der er forskel i antallet af ECTS point tiltrods for det er samme eksamen - nogen der har en forklaring til det?

Det er vel det sædvanlige med, at ECTS ikke altid afspejler belastningen, men derimod snarere hvordan det passer ind i studieordningen - det har jeg set magne gange før på andre studier…

  • Mikkel