Kontruktiv kritik ønskes (motiveret ansøgning)

Jeg har læst mange ansøgninger her på studmed.dk og har set hvor meget Jeres kritik og forslag har gjort underværker. Derfor vælger jeg nu at spørge om hjælp/kritik/forslag til egen ansøgning…som jeg desværre er gået lidt død i. Jeg vil værdsætte enhver form for kommentar.

…På forhånd tak.

Til Syddansk Universitet i Odense

Emne: Ansøgning om optagelse på Medicinstudiet på Syddansk Universitet i Odense.

Bilag: Eksamensbevis samt diverse dokumenter af interesse i relation til ansøgningen.

Det er mit store ønske at blive optaget på Medicinstudiet på Syddansk Universitet i Odense med henblik på en senere karriere enten som forsker inden for det medicinske fagområde eller den praktiske lægegerning i ind- eller udland.

Min interesse for medicinstudiet har rødder i min tidligste barndom. Som få måneder gammel fik jeg konstateret eksemlignende udslæt, som mine forældre søgte ekspertbistand til at få behandlet. Hudspecialist afdelinger på de fleste af Storkøbenhavns sygehuse blev over årene konsulteret, og et utal af salver, strålingsbehandlinger med videre blev gennemført uden resultat samtidig med at vævsprøver blev udtaget og mikroskoperet, uden at lidelsen på nogen måde blev afhjulpet. Efter næsten 17 års forløb på denne måde med vekslende aktivitetsniveau, konkluderedes det, at det måske var noget, som jeg ville vokse fra, i modsat fald var der ikke noget ved lidelsen, som jeg blot måtte lære at leve med. For at komplettere billedet, skal det anføres, at mine forældre parallelt søgte alternativ behandling, hvor jeg blandt andet fik ordineret eksotiske cremer og blev underkastet akupunktur for blot at nævne et par af behandlingerne. Min far er ansat i Flyvevåbnet, og i 1999 blev han udstationeret i Belgien i en 4-årig periode, hvorfor også min mor og jeg havde bopæl i Monsområdet i Sydbelgien. Herunder konsulteredes en belgisk læge vedrørende lidelsen, og han henviste mig til universitetshospitalet Sct. Luc i Bruxelles. Dermatolog professoren på dette hospital diagnosticerede efter mindre end 10 minutter lidelsen som den sjældne lidelse ”ILVEN”, en diagnose der få dage efter kunne bekræftes efter en mikroskopi analyse. Efter således at have gennemlevet konstante gener i hele min barndom og dele af min ungdom, har jeg besluttet, at jeg gerne ville søge en livsgerning, som kan medvirke til at andre ikke unødigt udsættes for tilsvarende gener, f.eks. gennem forskning i og en indsats inden for dermatologien, men også andre lægefaglige specialer har min store og udelte interesse.

Som allerede anført har jeg boet i Belgien i en årrække, hvor jeg gik på SHAPE American High School i Casteau. Dette var en betydelig omvæltning fra min hidtidige skolegang, undervisningens tilrettelæggelse er fundamentalt anderledes end i Danmark og al undervisning, undtagen fremmedsprog, foregik på engelsk. Jeg taler og skriver såvel engelsk som frank flydende som følge af denne periode, ligesom jeg er vant til at samarbejde med personer fra andre nationer, der var mere end 40 nationer til stede i det militære hovedkvarter, hvilket afspejledes i sammensætningen af skoleeleverne. Af relevans for medicinstudiet modtog jeg undervisning i biologi på højt niveau, hvor vi bl.a. dissekerede smågrise, katte og frøer med henblik på at sammenligne disse dyrs bestanddele med tilsvarende organer m.v. i den menneskelige krop. Arbejdet i det amerikanske skolesystem var hårdt og krævende sammenlignet med undervisningen i det danske skolesystem. Jeg besluttede i 2002 at vende hjem til Danmark for at tage en gymnasieuddannelse og valgte, på grund af interesse indenfor det naturvidenskabelige, at følge den matematiske linie på Bagsværd Kostskole og Gymnasium hvorved jeg boede i kostskoleafdelingen i et år indtil mine forældre vendte hjem til Danmark.

Efter gennemført studentereksamen gennemførte jeg optagelsesprøven til Flyvevåbnets Officersskole og jeg startede på sergentuddannelsen på Flyvestation Karup i efteråret 2005. Det der tiltrak mig ved officersuddannelsen var den kombination af en omfattende teoretisk og praktisk uddannelse og udsigten til at modtage en i særklasse enestående lederuddannelse og muligheden af at omsætte det lærte i praksis i en meget ung alder. Desværre kvæstede jeg min venstre hånd alvorligt under en øvelse tidligt i uddannelsesforløbet og måtte underkastes en operation i hånden for at genvinde håndens funktionalitet (en kno var flækket og en extensorsene til en finger var læderet). Henset til den manglende mulighed for at følge den praktiske del af uddannelsen, måtte jeg forlade uddannelsen efter ca. fire måneders forløb. Jeg har derfor gennemført min værneretsperiode, og jeg har af interesse for nærværende ansøgning gennemgået et udvidet førstehjælpskursus, jeg har deltaget i instruktøruddannelsen og jeg har lært at træffe rationelle beslutninger i situationer under pres.

For at kvalificere bedst muligt til optagelse på medicinstudiet har jeg i de seneste 5 måneder arbejdet som ufaglært arbejdskraft på Plejehjemmet Lystoftebakken, hvor jeg har arbejdet med at støtte beboerne under forplejning og med assistance ved personlig hygiejne samt med omsorg i bredere forstand. Jeg har igennem dette arbejde stiftet bekendtskab med lidelser såsom Alzheimers, Parkinsons, sclerose, diverse former for demens i øvrigt, hele eller delvise lammelser af forskellig karakter, amputationer, spastiske tilstande samt forskellige psykiske forstyrrelser. Jeg føler selv, at dette arbejde har modnet mig yderligere såvel som person som på det professionelle niveau. Jeg har benyttet mig af enhver mulighed for at indgå i det hold af fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker, der står for plejehjemmets daglige drift, og jeg har i muligt omfang udbygget min personlige indsigt i disse områder gennem en dialog med fagfolkene. Beboernes velbefindende står mig meget på sinde, og jeg har lært en masse om at arbejde indenfor disses intimsfære under bevarelse af deres værdighed og med etikken tilgodeset. Jeg har i forbindelse med dette arbejde gennemgået et kursus i løft og håndtering af patienterne såvel med som uden anvendelse af hjælpeapparater.

Sideløbende med mit arbejde på plejehjemmet, gennemgår jeg et 4 måneders kursus som Fitness instruktør, en uddannelse som foruden praktik lægger stor vægt på teoriundervisning i fysiologi, anatomi, førstehjælp og ernæringslære. Jeg mener, at disse fagområder kan komme mig til nytte under medicinstudiet, idet materialet blandt andet omfatter funktion, placering og latinske betegnelser af alle større muskler og knogler i kroppen. I undervisningen er tillige indeholdt træning af gravide kvinder, ældre personer samt personer med svækkede knogler, hvilket også formodes at kunne komme til gavn under studiet. Personligt, har jeg en årelang personlig fysisk træning bag mig, især i forbindelse med ”Full Contact” karate i Kyokuskin-kai retningen, hvor man bl.a. lærer at beherske sin krop og at belaste den intensivt uden at påføre sig selv skader gennem teknisk perfektion. Jeg har deltaget i karatestævner på konkurrenceplan såvel i Danmark som i Belgien og Holland.

Som mindre personlige bidrag til læge- og sundhedssektoren kan jeg anføre, at jeg siden mit 18ende år har været bloddonor og er noteret som potentiel knoglemarvs- og organdonor, såfremt noget sådant måtte blive relevant. Desuden har jeg deltaget i et klinisk forsøg som ”forsøgskanin” på Glostrup Sygehus omhandlende Prostacylins evne til at forårsage hovedpine. Forsøget forløb over to femtimers perioder, hvor stoffet injiceredes i årerne, hvorefter der foretoges scanninger og diverse målinger løbende fandt sted i perioderne.

Det er mit store håb og ønske, at indtræde på medicinstudiet som et første trin på en livslang læring inden for et felt, der er i en rivende udvikling til menneskets bedste. Jeg har altid været interesseret i en afvekslende hverdag med nye udfordringer, og medicinstudiet og den efterfølgende tilværelse synes til fulde at udfylde sådanne forventninger. Studiet indeholder for det første, varierende studieformer, såsom selvstudium, gruppearbejde, forelæsninger, laboratoriearbejde, klinikophold og færdighedstræning, hvilket for mig personligt, er noget yderst attraktivt. Varierende studieformer var blandt andet én af de grunde, jeg i første omgang valgte at afprøve en karriere indenfor militæret. Og selve vekselvirkningen imellem teori og praksis er jo inspirerende i sig selv, hvor der gives lejlighed til at afprøve det lærte i praktisk gerning. Den teoretiske uddannelse synes tilsvarende særdeles interessant og afvekslende med så forskellige emneområder som patologi, biokemi og genetik for nu blot at nævne nogle få områder, ligesom den akademisk videnskabelige metode i læringen tiltaler mig. Jeg er helt opmærksom på, at der ligger et langt og undertiden arbejdsomt uddannelsesforløb i det medicinstudie, hvor frugten af arbejdet ligger år ude i fremtiden. Jeg er alligevel helt overbevist om, at jeg vil bevare gnisten helt frem til målstregen, hvor uddannelsen omsættes i en kandidateksamen.

Jeg ser frem til forhåbentlig at blive optaget på medicinstudiet, jeg er indstillet på at yde en koncentreret og dedikeret indsats. Såvel studiet som de stillinger, som uddannelsen fører frem imod, har min store og udelte interesse. Det ville være mig en glæde med tiden at kunne gøre en forskel, uanset om dette måtte være som medicinsk forsker eller gennem praktisk lægegerning.

Kære NaN-San

Med risiko for at du bliver fornærmet, synes jeg, at din ansøgning bærer pfæg af historeifortællinger, hvor du har mistet fokus på selve budskabet. Omend du givetvis er en interessant person, som har oplevet og præsterer mangt og meget, er det bare ikke relevant for ansøgningen. Prøv lige at læse nogle af de andre ansøgninger før og efter tilretning og start helt forfra med det som udgangspunkt. Den må helst ikke fylde mere end 1 A4 side, så gør en større indsats for at skrive relevante motivationer og fakta på den mindre plads. Gør den meget mindre privat og mindre centreret omkring dine personlige oplevelser og fokuser langt mere på de relevante egenskaber og opnåelsen af dem.

Håber du kan bruge kritikken konstruktivt

Dr. Evil

Fornærmet? På ingen måde! Jeg er super glad for at du har taget dig tid til at gennemlæse min ansøgning og ikke er bange for at sige din mening. Jeg har netop re-evalueret min stil og kan godt se hvad du mener - jeg vil, som du foreslår, prøve at skifte selv-biografi stilen ud med noget mere resultat-orienteret + at skippe irrelevant information.
Tak for kritikken :wink:
Venligst,
NaN-San