Kræftsygdomme. Onkologi - Ringborg, Henriksson, Friberg

Kræftsygdomme. Onkologi Rørth M, Storm H, eds.

Anmeldelse i ugeskrifet

Link til forlag: http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=591

Ulrik Ringborg, Roger Henriksson, Sten Friberg,
indbundet, 564 sider,
udgave/oplag: 01/01,
årgang: 2004,
ISBN: 87-7749-317-6

Forlaget skriver:

[quote]Hyppigheden af kræftsygdomme er stigende i store dele af verden. I den industrialiserede, vestlige verden rammes omkring hver tredje individ. På trods af de seneste årtiers markante fremskridt inden for forskning, diagnostik og behandling koster kræftsygdommene stadig mange liv.

Næsten alle læger kommer i kontakt med kræftpatienter og kræftrelaterede emner. De stilles over for kliniske problemer, som har med onkologi at gøre: forskning, udvikling, forebyggelse, behandling, palliation, rehabilitering – og medinddrages i forskellige faser af patientens forløb. Der er et åbenlyst behov for, at alle læger i et eller andet omfang er orienteret i den kliniske onkologi. Og der er derfor behov for en bred dansk lærebog i onkologi, som giver et helhedsbillede af den kliniske onkologi, som den bedrives her i Danmark.

”Kræftsygdomme” er en sådan lærebog, som først og fremmest sigter mod læger og studerende uden for det egentlige onkologiske speciale. I bogen gøres der rede for kræftsygdomme i alle kroppens organer, og herfra er det muligt for studerende og læger i forskellige specialer at hente inspiration til videre studier.[/quote]

Fra sundoghed nr. 6-12
Af Maria Bomme
Anmelderen er 10. semesters medicinstuderende ved Syddansk Universitet og var lægevikar ved Onkologisk afdeling, OUH, i august måned. 2004

Som studerende introduceres man til kræft i starten af studiets anden del. Kræftsygdomme indgår herefter i alle blokkene, ligesom det indgår i alle specialer. Sådan er bogen også inddelt. Startende med en meget interessant gemmengang af den historiske udvikling af kræftbehandlingen. Dernæst en beskrivelse af patologien ved kræftsygdomme, herunder forekomst, risikofaktorer, tumorbiologi, tumorkinetik og stadieindeling. Herefter følger diagnostiske redskaber. Så følger en grundig gennemgang af behandlingsmodaliteterne, og næsten hele sidste del af bogen er en gennemgang af de enkelte kræftformer inddelt efter anatomisk lokalisation.
Bagerst findes en kort eponymoversigt og en forklaring af forkortelser anvendt i bogen.

Bogen er meget læsevenlig med klare inddelinger. Man får hurtigt overblik over bogens og de enkelte kapitlers indhold. Dette, samt registeret, gør også bogen god som opslagsværk. Desværre er bogen i sort-hvid, men der er et appendiks med farvebilleder. Det er dog lidt upraktisk. Generelt er det ikke de bedste figurer. Kapitlet om diagnostisk radiologi er en undtagelse. Det giver en forståelig forklaring af de forskellige radiologiske undersøgelser, og der er gode billeder til at understøtte teksten. Det er en af de bedste introduktioner til røntgendiagnostik, jeg er stødt på. Tabellerne er overskuelige, og der er gode forklaringer i teksten. De grå faktabokse er gode og rigelige. I bogen findes et kapitel, der omhandler omsorg ( kapitel 18 ). Det er et virkelig godt kapitel. Det er en god repetition af kommunikation. Hvordan man skal opbygge en samtale, så patienten bliver bedst informeret og giver størst patientkompliance. Her savner jeg levering af ’den dårlige nyhed’. Kapitlet om omsorg giver også en god introduktion til smertebehandling af cancerpatienter. Det giver en praktisk tilgang til problemet med dosis, muligheden for kombination af præparater og planlægning af behandlingen.Beskrivelsen af de enkelte kræftformer indeholder epidemiologi, ætiologi, diagnostik, stadieindeling, behandling, prognose og opfølgning. Sidstnævnte giver indsigt i den praktiske tilgang til patienten med sit sygdomsforløb.Hvem ved, måske er det en bog, der i fremtiden bliver anbefalet som lærebog på f.eks. blok 2, men også på de andre blokke under de enkelte organsystemer. Jeg mener i hvert fald, at den er velegnet til dette. Hidtil har »Den lille Onkolog« sammen med »Almen Patologi« og »Klinisk Patologi« været de anbefalede lærebøger i onkologi. Det er rart at have det samlet i en lærebog. Det er meget koncentreret viden, der står i »Den lille Onkolog«, og den indeholder få figurer, hvilket gør den svær at bruge som lærebog. »Den lille Onkolog« er dog uundværlig at have i kittellommen.

Fra Acuta nr 997 side 24
af Anne Helene Jakobsen
Lægestuderende 10. sem. i Århus

Den nye, danske lærebog i onkologi fra FADL’s Forlag sigter bredt. Bogen henvender sig primært til praktiserende læger, samt studerende og læger uden for det onkologiske speciale, og som forfatterne selv skriver, vil alle læger på en eller anden måde komme i kontakt med cancerramte patienter. En til- fredsstillende behandling af disse patienter afhænger dels af lægers kendskab til de forskellige pro- blemer, der kan opstå i sådan et patientforløb, og dels af at der er kontinuitet igennem behandling og opfølgning af patienterne. Derfor er der et bredt behov for denne lærebog i onkologi!
Bogen omhandler alle facetter inden for onkologien, også spændende og mere utraditionelle emner som palliativ behandling, omsorg af cancerpatienter, psykosocial onkologi og etik i canceromsorgen. I forbindelse med behandling af kræftsygdomme diskuterer forfatterne, i tillæg til de mere kendte terapiformer som stråling, cytostatika og kirurgi, også nye og alternative behandlingsmetoder som fx brugen af antistoffer og cytokiner. Principperne bag disse nye behandlingsveje forklares, og bogen giver en vurdering af, hvad der formentlig skal satses på i fremtiden.
Bogen er inddelt i organ-/områdespecifikke kapitler og kan således sagtens bruges som opslagsværk. Indholdet gøres let tilgængeligt ved overskuelige tabeller, figurer og faktabokse. Det skal dog bemær- kes, at enkelte kapitler til tider er lidt for dybgående og ustrukturerede til, at man nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over emnet - her skal man være noget mere tålmodig.
Ved køb af bogen medfølger en CD-rom om brystkræft, som specielt ser på den praktiserende læges rolle i udredningen af mammacancer, bl.a. hvilke spørgsmål man skal stille, den systematiske gen- nemgang af mammapalpation samt psykologien bag ved det at få stillet en brystkræftdiagnose. Andre gode ting ved lærebogen er de mange praktiske anvisninger og de konstruktive forslag til løs- ning af akutte og mindre akutte problemstillinger, hvilket gør stoffet læsevenligt og konkret at forholde sig til. Som kritik skal dog nævnes, at bogen til tider bærer præg af at være oversat fra svensk, både hvad sprog og enkelte steder også hvad indholdet angår.
Konklusion: en omfattende og engagerende lærebog, der giver et helhedsbillede af onkologien, som den fremtoner sig i Danmark lige nu.

Jeg skal på 8. semester efter sommerferien, og skal der have onkologi. Er det nødvendigt at købe en særskilt bog? Har selv både basisbogen og Harrisons, og havde egentligt tænkt mig at læse i disse.

Mvh. Chritian

over hoved ikke,
vildt overkill

Hvis du vil have en ren onko bog, så kig her:
http://www.ouh.dk/wm146217

Den er gratis.

mvh
svend