Mulighed for ekstra vagter!?

Hejsa jeg er i turnus på sjælland.

Jeg er i min kirurgiske del på uroligisk afd. Er egentlig ked af specialet da jeg hellere ville have lært ortopædkirurgi.

Mit spørgsmål er nu:

Hvor ville jeg kunne få ekstra vagter i weekender på en ortopædkirurgisk afd??

I det hele taget (ligegyldigt med specialet) hvor er det muligt at tage ekstra vagter i weekender hvis man ønsker at lære noget ekstra?? Har hørt det skulle være muligt på psyk afdelinger - men hvor??

Sidste spørgsmål: Er det muligt at køre lægevagter når jeg har overstået min turnus!?

Tusinde tak for hjælpen, kollegaer!

Hvad med at prøve at snakke med klinikchefen på ortopædkirurgisk afdeling der, hvor du er i turnus??

Jeg snakkede med en af mine venner, som er introlæge på Rigshospitalet. Han vil gerne overarbejde og også gerne på andre afdelinger. Han har dog fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre, fordi hospitalets økonomer har regnet ud at det er for dyrt, at give ham overarbejdsbetaling. Baggrunden er, at selvom du tager ekstravagter på en anden afdeling end der, hvor du er, så skal du have den overenskomstbestemte overarbejdsbetaling. Det bliver selvsagt superdyrt for afdelingerne. Derfor er det billigere for dem, at ansætte en lægevikar.
Jeg synes, det er lidt ærgeligt, når læger gerne vil arbejde meget og ikke kan få lov til det. Men omvendt kan jeg sagtens se logikken i det fra Hospitalsledelsen, når de overvejer økonomien.
Jeg ved dog at tilfældet ikke gælder alle steder. Jeg har et andet eksempel fra Odense, hvor det ikke var noget problem at overarbejde.
Og jeg kan da forestille mig, at hvis du tager langt nok væk til provinsen, kan du får lov at arbejde alt hvad du vil.

ad lægevagter:
Dette lukrative job er forbeholdt speciallæger i almen medicin (=praktiserende læger) samt læger under uddannelse hertil.

Mht. ekstravagter:
Det nemmeste er typisk, at man bevarer kontakten til afdelinger, hvor man tidligere har været ansat og så tager nogle ekstravagter der. Jo længere væk du kommer fra Rådhuspladsen, jo bedre er mulighederne. Der bliver en gang i mellem udbudt nogle løse vagter på http://www.jobdoktor.dk

Som turnuslæge er man formelt set ikke færdiguddannet da man arbejder under supervision.
Kan man bare tage vagter uden videre eller er det vikariater I snakker om ?

Hvor har du den ide fra?

Man er da læge og kan udskrive de recepter du nu en gang vil…

Det kan være jeg har misforstået det.
Mener bare ikke at man må arbejde selvstændigt.

§ 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge skal en læge have gennemgået en praktisk klinisk uddannelse på 18 måneder (turnusuddannelse). Uddannelsen skal omfatte:
a. 6 måneders ansættelse som reservelæge på intern medicinsk sygehusafdeling.
b. 6 måneders ansættelse som reservelæge på kirurgisk sygehusafdeling.
c. 6 måneders ansættelse som reservelæge enten hos alment praktiserende læge for den offentlige sygesikring eller på klinisk sygehusafdeling.

Stk. 2. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes i de i stk. 1 nævnte uddannelseskrav.

http://www.logir.fo/foldb/bek/1976/0000551.htm

[quote=“Dr. Lechter”:28hsicek]§ 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge skal en læge have gennemgået en praktisk klinisk uddannelse på 18 måneder (turnusuddannelse). Uddannelsen skal omfatte:
a. 6 måneders ansættelse som reservelæge på intern medicinsk sygehusafdeling.
b. 6 måneders ansættelse som reservelæge på kirurgisk sygehusafdeling.
c. 6 måneders ansættelse som reservelæge enten hos alment praktiserende læge for den offentlige sygesikring eller på klinisk sygehusafdeling.

Stk. 2. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes i de i stk. 1 nævnte uddannelseskrav.

http://www.logir.fo/foldb/bek/1976/0000551.htm[/quote]

Det at arbejde selvstændigt (uden supervision) og retten til selvstændigt virke er ikke det samme!

Selvstændig virke er retten til at have egen virksomhed, at slå sig ned som praktiserende læge…

I gamle dage var turnus nok til at blive almen praktiserende læge, men idag er det jo også en speciallægeuddannelse.

Retten til selvstændig virke har ingen praktisk betydning idag - mig bekendt…

[quote=“Dr. Lechter”:2xn0arm7]§ 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge skal en læge have gennemgået en praktisk klinisk uddannelse på 18 måneder (turnusuddannelse). Uddannelsen skal omfatte:
a. 6 måneders ansættelse som reservelæge på intern medicinsk sygehusafdeling.
b. 6 måneders ansættelse som reservelæge på kirurgisk sygehusafdeling.
c. 6 måneders ansættelse som reservelæge enten hos alment praktiserende læge for den offentlige sygesikring eller på klinisk sygehusafdeling.

Stk. 2. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes i de i stk. 1 nævnte uddannelseskrav.

http://www.logir.fo/foldb/bek/1976/0000551.htm[/quote]

Bare lige for at få juraen på plads - ovenfor citerede bekendelse er fra 1976 og er muligvis gældende på Færøerne (derfor http://www.logir.fo), men herhjemme er den blevet erstattet af nyere lovgivning, idet lægers forhold p.t. reguleres primært af følgende to dokumenter:

 1. LOV nr 451 af 22/05/2006 - Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (den nymodens erstatning for Lægeloven)
 2. BEK nr 1727 af 21/12/2006 - Bekendtgørelse om uddannelse til selvstændigt virke som læge

Begge disse dokumenter trådte i kraft 1. januar 2007.

I [1] hedder det:

[quote=“LOV nr 451 af 22/05/2006”:2xn0arm7][align=center]Selvstændigt virke som læge[/align]
§ 29. Tilladelse til selvstændigt virke som læge meddeles af Sundhedsstyrelsen den læge, der har gennemgået den i § 31 omhandlede turnusuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. En læge, som ikke har opnået den i stk. 1 nævnte tilladelse, eller hvor denne er bortfaldet, jf. § 14, kan virke i underordnet stilling på sygehus eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en alment praktiserende læge.

[…]

[align=center]Turnusuddannelse[/align]
§ 31. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nærmere regler for den turnusuddannelse, der gives til autoriserede læger, for at disse kan opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge, jf. § 29. Turnusuddannelsen skal foregå under ansættelse og have en varighed på 12-18 måneder.

Stk. 2. Såfremt det er nødvendigt for at skaffe læger adgang til den i stk. 1 nævnte turnusuddannelse kort efter aflagt eksamen, kan indenrigs- og sundhedsministeren pålægge regionernes sygehuse og private sygehuse, som modtager offentlig støtte, eller på hvilke patienter indlægges for offentlig regning, at modtage læger i forhold til deres behov for lægeuddannet personale.

Stk. 3. Nærmere regler om de i stk. 2 nævnte pålæg fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren efter forhandling med regionerne i forening, og således at der ikke pålægges noget sygehus m.v. pligt til at modtage et større antal læger end gennemsnittet af det antal, som i de sidste 3 år har haft tilsvarende virksomhed på sygehuset m.v., medmindre forholdene forandres.

Stk. 4. I tilfælde, hvor læger ikke inden for et rimeligt tidsrum efter eksamen kan få adgang til turnusuddannelse, bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at dispensere fra de i medfør af stk. 1 fastsatte regler. [/quote]

Og i [2] hedder det:

[quote=“BEK nr 1727 af 21/12/2006”:2xn0arm7] § 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge, skal en læge have gennemgået et klinisk uddannelsesforløb på 18 måneder (turnusuddannelse). Uddannelsen skal omfatte:

 1. 12 måneders ansættelse på et sygehus fordelt på 2 eller 3 afdelinger.
 2. 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge hos en alment praktiserende læge, der er godkendt som praksistutor.
  Stk. 2. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes i de i stk. 1 nævnte uddannelseskrav.
  Stk. 3. Ved fravær, bortset fra ferie i henhold til ferieloven eller til overenskomst, svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed af en given del af uddannelsen, jf. stk. 1, forlænges uddannelsestiden tilsvarende.
  [/quote]

/Rasmus

… ikke udover 2.917,25 kroner mere i lønposen om måneden :wink: - og så er det så vidt jeg ved et krav for at kunne arbejde i eksempelvis Norge og Sverige som vikar, i hvert fald for vikarbureauerne…

 • Mikkel

[quote=“mgybel”:wfph3tx0]
… ikke udover 2.917,25 kroner mere i lønposen om måneden :wink: [/quote]

Det tillæg får alle 2 år efter kandidateksamen, hvad enten man har gennemgået turnus eller ej… Således påbgyndes en ph.d eller er der orlov af anden årsag vil man 2 år fra kandidateksamen modtage nævnte tillæg, man dog opnår ret til efter endt turnus - for de fleste svarende til 1,5 år

[quote=“mgybel”:wfph3tx0]

 • og så er det så vidt jeg ved et krav for at kunne arbejde i eksempelvis Norge og Sverige som vikar, i hvert fald for vikarbureauerne…
 • Mikkel[/quote]
  Men det er relateret til…

[quote]
Stk. 2. En læge, som ikke har opnået den i stk. 1 nævnte tilladelse, eller hvor denne er bortfaldet, jf. § 14, kan virke i underordnet stilling på sygehus eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en alment praktiserende læge. [/quote]

I det fleste godt betalte stillinger arbejder man jo ikke som stedfortræder - der ER man den praktiserende læge. Såvel i DK, som i NO kræves altså endt turnus med ret til selvstændigt virke…

Du kan nok finde stillinger, hvor det ikke kræves…

Man må vel godt arbejde ulønnet på hospitalerne. Du kan evt. tilbyde det hvis de giver dig afslag, det vil være alle for dumt ikke at tage dit tilbud.

Hvis du ikke er ansat er du heller ikke dækket af en forsikring…

Ok, så forlang en månedsløn på 1 kr.

Tror du fagforeningen acceptere at du underbyder dine kollegaer?

Buffysboy - hele din tanke er obskur…

Det er jo så et spørgsmål, om den gode mefisto virkelig vil tage ekstra vagter bare for læringens skyld eller om det i højere grad drejer sig om den fede overarbejdshyre…

[quote]Tror du fagforeningen acceptere at du underbyder dine kollegaer?

Buffysboy - hele din tanke er obskur…[/quote]

Det er et andet navn for det: “Skruebrækkeri”.

hvis du vil lære fra specialet, så er det mest optimale, at du på dine fridage går med i skadestuen/ambulatorierne etc. Der lærer du givetvis mere og kan blive superviseret i din gerning.

Tror du fagforeningen acceptere at du underbyder dine kollegaer?

Buffysboy - hele din tanke er obskur…[/quote]

Hvordan kan en overlæge blive truet af en “intern” som ikke har den helt store kliniske kompetence. Jeg synes at det er ærgerligt at der ikke en mulighed til dem der gerne vil gøre et stort indsats på et bestemt område.

Hvis med “går med” referrer du til observership så er læringsforhold langt fra optimal især hvad angår kirurgi, du skal simpelthen have hand-on experience. Et lignende eksempel er, at du vil aldrig komme til at finde ud at eller blive god til at køre bil bare ved at observere en bilist i at køre en bil, det samme gælder for kirurgi.