Dansk cand.med - norsk turnus

Hej!

Har sendt en email til sst om det her, men det tager åbenbart noget tid…så håber nogen her inde har kendskab til flg:

Jeg har dansk cand.med, men har aftjent min turnustjeneste i Norge pr 15.februar. Eftersom jeg starter i et nyt job i Danmark allerede 1.marts, ønsker jeg at afklare:

  1. Skal jeg have norsk permanent autorisation inden jeg kan søge om dansk autorisation til selvstændigt virke - eller holder
    det at indsende bekræftelse på bestået turnus eftersom min eksamen er dansk?

  2. Må man tiltræde i en reservelægestilling med autorisation som underordnet læge - eller skal jeg have en midlertidig
    autorisation i påvente af “selvstændigt virke”?

På forhånd tak for alle svar!

Det ser ud som om du kan ansøge direkte:

Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som læge

I medfør af § 3 og § 31, stk. 1, lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, fastsættes:

§ 1. Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Stk. 2. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge, skal en læge have gennemgået et klinisk uddannelsesforløb på 12 måneder (klinisk basisuddannelse).

Stk. 3. Uddannelsen skal omfatte:

  1. 12 måneders ansættelse på sygehus fordelt med 2 ansættelser af hver 6 måneders varighed på afdelinger med forskellige specialer eller

  2. 12 måneders ansættelse fordelt med 6 måneders ansættelse på sygehus og 6 måneders ansættelse i almen praksis.

Stk. 4. Ved fravær, bortset fra ferie i henhold til ferieloven eller til overenskomst, svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed af en given del af uddannelsen, jf. stk. 3, forlænges uddannelsestiden tilsvarende.

§ 2. Sundhedsstyrelsen udarbejder en målbeskrivelse for uddannelsen, som angiver, hvilke kompetencer der skal være opnået i et uddannelsesforløb.

Stk. 2. Vurdering af lægens opnåede kompetencer sker ved løbende evaluering på den uddannelsesgivende afdeling og i praksis.

§ 3. Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra de uddannelseskrav, der er nævnt i § 1, stk. 2 og 3, såfremt lægen har gennemgået anden uddannelse, der efter Sundhedsstyrelsens vurdering kan sidestilles hermed.

Så længe stillingen er underordnet, er der vist ingen ko på isen:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

§ 29. Tilladelse til selvstændigt virke som læge meddeles af Sundhedsstyrelsen den læge, der har gennemgået den i § 31 omhandlede turnusuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. En læge, som ikke har opnået den i stk. 1 nævnte tilladelse, eller hvor denne er bortfaldet, jf. § 14, kan virke i underordnet stilling på sygehus eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en alment praktiserende læge.

Jeg håber det besvarer spørgsmålene. Det er naturligvis kun hvad jeg kunne finde af lovstof, men med lidt held så fraviges dette ikke. :smiley: