De 39 specialer: Intern medicin: hæmatologi

Oprindeligt oprettet her: De 39 specialer: Intern medicin: hæmatologi – Studmed.dk

Specialebeskrivelse

Hæmatologi er læren om blod- og lymfekirtelsygdomme. Specialet varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme, som udgår fra celler i knoglemarv og det lymfatiske system eller forårsages af en defekt i omsætning eller funktion af blodets formede bestanddele og koagulationssystem. Intern medicin udgør en vigtig basis for hæmatologi og er integreret i patientforløbene, fordi de kliniske problemer ved hæmatologiske sygdomme kan inddrage ethvert organsystem.

Arbejdet som hæmatolog byder på en meget afvekslende og udfordrende hverdag, hvor hver rolle i lægefunktionen er værdifuld. Sygdomsspektret spænder fra benigne, ofte kroniske tilstande til hyperakutte sygdomsbilleder, udløst af malign sygdom eller behandling. Den specifikke behandling varierer fra komplikationsfri opgaver til kompliceret polyfarmaci, inkl. kemoterapi, immunterapi eller knoglemarvstransplantation. Patientkontakten er præget af en særdeles høj grad af kontinuitet og intensitet, med en stor ambulant virksomhed. Patientbehandlingen bygger på tæt samarbejde med mange specialer, inkl.alle parakliniske fag og en tværfaglig indsats med sygepleje, fysioterapi, diætist, psykolog og socialrådgiver. Uddannelse og supervision af yngre kolleger prioriteres højt i hæmatologi.

Specialet oplever en rivende udvikling mht sygdomsforståelse, behandlingsprincipper og anvendelse af højteknologiske hjælpemidler. Det har medført ny målrettet terapi, som i stigende omfang er skræddersyet til hver sygdom og har resulteret i væsentligt bedre behandlingsresultater, øget mulighed for helbredelse, færre bivirkninger og bedre livskvalitet for mange patienter,

Speciallægeuddannelsen i hæmatologi varer 5 år og kan søges efter færdiggjort introduktionsstilling i intern medicin.

Hoveduddannelsen består af common trunck i medicin på 2 år og hæmatologi i 3 år med samlede forløb i hver region. Til begge dele er knyttet en række kurser samt forskningstræning. Alternativt kan et PhD studium udføres på en afdeling før eller integreres i et individuelt hoveduddannelsesforløb. Der er i Danmark ca. 100 speciallæger i hæmatologi, næsten alle ansat på hospitalsafdelinger. Specialet rummer en omfattende grundforskning og klinisk forskning, samt et betydeligt nationalt og internationalt samarbejde.

Kerneopgaver
Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og malignehæmatologiske sygdomme. Hovedparten af aktiviteten i intern medicin: hæmatologi udgøres af malignehæmatologiske sygdomme, hvor bl.a. følgende indgår i behandlingen: Kemoterapi, immunterapi, radioimmunterapi, målrettet behandling, perifer stamcellehøst, højdosis kemoterapi med autolog stamcellestøtte og allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

I intern medicin: hæmatologi er der følgende kerneopgaver:

  • Maligne hæmatologiske sygdomme, herunder malignt lymfom, leukæmier, myelomatose, kronisk myeloid sygdom og følgetilstande til behandling af maligne hæmatologiske sygdomme (fx behandlingsinduceret knoglemarvssvigt og graft-versus-host sygdom (GVH).
  • Benigne hæmatologiske sygdomme med baggrund i mangel på eller defekt funktion af forskelligecellulære blodkomponenter:
    • Anæmi (fraset mangeltilstand og anæmi som følge af anden sygdom), trombocytopeni, leukopeni, hæmostasedefekter og arvelige hæmatologiske sygdomme. Medfødt (A og B) og erhvervet hæmofili.

Kilde: https://www.hematology.dk/index.php/uddannelse/specialeinfo
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-intern-medicin,-c-,-hæmatologi/SST_Specialevejledning_for_Intern-medicin-Haematologi-23-05-2019.ashx?la=da&hash=4EA6FC6CD05A1D033934FA2C43EB4B868B7A296A

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for intern medicin – hæmatologi

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
11 9 6 55%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
Eorta er de medicinstuderendes basisgruppe for intern medicin og omfatter de 9 medicinske specialer: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, reumatologi, endokrinologi, hæmatologi, nefrologi, kort sagt, alle de specialer der er noget værd 😉 som de selv skriver. https://www.facebook.com/eortakbh/

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Hæmatologisk Selskab https://www.hematology.dk/.Desuden findes Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af Dansk Selskab for Intern Medicin http://dsim.dk/.

Yngre Hæmatologer er et fagselskab for uddannelseslæger på vej ind i specialet og læger under speciallægeuddannelse

Overenskomst
Speciallæger i intern medicin med speciale i hæmatologi arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er, mig bekendt, på nuværende tidspunkt ingen mulighed for privat praktisering i dette speciale.

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)