De 39 specialer: Pædiatri

Oprindeligt oprettet her: https://studmed.dk/paediatri/

Pædiatri omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af såvel medfødte sygdomme som sygdomme opstået i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet. Specialet omfatter også forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser samt rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling. I modsætning til de fleste andre lægelige specialer er pædiatri aldersdefineret og ikke organdefineret.

Hovedparten af pædiatriske speciallæger arbejder på landets børneafdelinger, mens et formentlig stigende antal i fremtiden vil arbejde indenfor forebyggelse primært som kommunallæger indenfor børne-ungeområdet. Enkelte vil være beskæftiget i pædiatrisk speciallægepraksis.

Pædiatri er et bredt medicinsk speciale med klassisk intern medicinsk udredning både under indlæggelse og i ambulant regi. Et særligt forhold for pædiatrien er børns stadige vækst og udvikling, og pædiateren har derfor en vigtig rolle i vurderingen af børns fysiske og psykomotoriske udvikling sammenholdt med de aktuelle symptomer og fund. Endvidere inddrages barnets sociale og familiære forhold i udredning og behandling. En læge, som ønsker at blive pædiater skal derfor være indstillet på en uddannelse, hvor der skal tages kliniske beslutninger i relativt komplekse situationer.

I takt med den generelle udvikling indenfor lægevidenskaben sker en tiltagende specialisering indenfor pædiatri med uddannelse af fagområdeeksperter indenfor allergologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og ernæring, hæmatologi og onkologi, neonatologi, nefrologi, pulmonologi, rheumatologi, infektionspædiatri, metaboliske lidelser, neuropædiatri, børnekardiologi, socialpædiatri, samt akut og intensiv pædiatri. En læge, som ønsker at blive pædiater, må derfor gerne have interesse for et eller flere fagområder, men skal være indstillet på at speciallægeuddannelsen i pædiatri er en bred basisuddannelse.

Hovedparten af pædiatriske indlæggelser er akutte, og de fleste pædiatere har vagtforpligtelse. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal kunne lære at modtage akut svært syge børn.

Udover de krav til gode kommunikationsevner, som gælder for læger, er der særligt store krav til pædiateren som kommunikator. Den fuldt uddannede pædiater kan kommunikere med børn i alle aldersgrupper og med deres forældre, både ved indledning af en kontakt, når der skal indhentes information under anamnese og objektiv undersøgelse, når den lægelige vurdering skal formidles, og når der skal forhandles en plan. Den læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor have lyst til og have vist evner for kommunikation med børn og deres familier.

En pædiater skal kunne formidle medicinsk viden i forståelig form for samarbejdspartnere såvel skriftligt som mundtligt. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor kunne præsentere sygehistorier på en effektiv måde.

Der foregår pædiatrisk relevant forskning og udvikling på mange områder og niveauer, og det forventes, at læger i pædiatrien deltager i udviklingen af specialet ved på forskellige niveauer at indgå i videnskabelige projekter. En pædiater skal derfor kunne tilegne sig nye kompetencer, mens der arbejdes – herunder opsøge og anvende evidensbaserede behandlingsprincipper.

Pædiateren skal effektivt kunne fungere som bindeleddet til tilgrænsende specialer, i tværfaglige sammenhænge og i samarbejde med eksterne samarbejds­partnere fra fx kommunalt regi. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor have vist evne til at samarbejde i et tværfagligt team.

Pædiateren optræder også som sundhedsfremmer på såvel det individuelle niveau som på samfundsplan. Lægen skal således i samarbejde med relevante personer identificere og tilstræbe at afhjælpe faktorer, der hæmmer barnet i dets trivsel og udvikling. En læge, som ønsker at blive pædiater, skal derfor kende til principperne for underretningspligten.

I pædiatri er der følgende kerneopgaver:

  • Nyfødte med komplikationer, medfødte sygdomme og misdannelser, herunder for tidligt fødte
  • Akut sygdom hos hidtil raske børn, fx infektionssygdomme
  • Kroniske sygdomme fx astma, diabetes og spastisk lammelse
  • Socialpædiatriske og funktionelle tilstande
  • Sjældne og komplekse sygdomme
  • Planlægning og gennemførelse af systematiske transitionsforløb for unge med kroniske sygdommemed henblik på, at sikre en kontinuert overgang fra pædiatri til voksenregi

Kilde: http://paediatri.dk/faglig-profil

Hvilken speciallægeuddannelse ville du vælge, hvis du skulle vælge i morgen?
https://forum.studmed.dk/t/stem-hvis-du-skulle-vaelge-speciale-i-morgen-hvilket-ville-du-vaelge/18276

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark for Pædiatri

Opslåede Ansøgere Besatte Besættelsesprc.
27 77 26 93%

Kilde: Sundhedstyrelsensvejledning Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019–Danmark

Yderligere information om specialet

Studiegruppe / basisgruppe
PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum – er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en interesse inden for behandling af syge børn.

Pædiatrisk Interesseorganisation for Studerende ved Aarhus Universitet (PISA)

PINGOs formål er gennem foredrag, kurser og andre aktiviteter, at fremme interesse for og indblik i specialet pædiatri.
Tilmeld dig vores facebook side og få informationer om fremtidige kurser og foredrag:

Fagvidenskablige selskaber
Dansk Pædiatrisk Selskab: DPS http://paediatri.dk/

Yngre Pædiatere http://www.yp.dk/

Overenskomst
Speciallæger i pædiatri arbejder typisk under overenskomst med FAS. Under speciallægeuddannelsen er man organiseret under Yngre Læger. Der er en nogen grad af mulighed for privat praktisering i dette speciale og her sker det efter overenskomst med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Videreuddannelsesregioner
Øst
Syd
Nord
De tre regionale videreuddannelsessekretariatet slår introduktions- og hoveduddannelsesstillinger op på sundhedsjobs.dk.

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for faget:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

Andre links om specialevalg
Lægeforeningen: https://www.laeger.dk/de-39-faglige-profiler

FADL: http://fadl.dk/de-39-specialer/

Yderligere artikler om specialevalg

Download (PDF, 3.46MB)