Endnu en ansøgning

Kære alle!

Har klippet min ansøgning ind. Den er (selvfølgelig) ikke helt i skabet endnu og vil sætte pris på alle kommentarer, så skyd løs :slight_smile:
Vil i øvrigt meget gerne høre om i synes det fungerer med opbygningen og om den er for lang?

På forhånd tak.

Motiveret ansøgning til medicinstudiet på Københavns Universitet

Jeg er sygeplejerske og studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på KU. De sidste 8 års faglige og personlige erfaringer har tændt et engagement og en nysgerrighed i mig, som nu udmønter sig i denne ansøgning.

Jeg lægger vægt på følgende, som jeg mener, kvalificerer mig til en plads som medicinstuderende:

• Motivation
• Erhvervserfaring
• Studieegnethed
• Forskningskompetence
• Prioriteringer

Motivation
Som sygeplejerske i Grønland oplevede jeg, at arbejde tæt sammen med lægerne i det diagnostiske arbejde. Her blev jeg fascineret af selve diagnosticeringsprocessen, hvor jeg oplevede hvad systematik, objektivitet, viden om anatomi, fysiologi og folkesund-hed med videre betyder for, at kunne stille den korrekte diagnose. I kraft af min an-sættelse, skulle jeg i et vist omfang selv diagnosticere og netop dette pirrede min inte-resse og gjorde, at jeg ofte benyttede lejligheden til yderligere at dygtiggøre mig. De faglige udfordringer stimulerede min nysgerrighed og fik mig til at overveje medicin-studiet. Jeg har desuden en særlig interesse for de praktiske færdigheder og mener, at jeg her har gennemgået en stor udvikling. Som hos de fleste, oplevede jeg, at mit hjerte sad en lille smule oppe i halsen første gang jeg lagde et PVK, sonde eller tog en A-punktur på en patient. Dog blev mine begyndervanskeligheder straks opvejet af stolthed, når det lykkedes. Og netop dette, er af stor betydning for mig; at lykkes og udføre mit arbejde og mine opgaver så godt som overhovedet muligt. Mit store enga-gement i forhold til at tillære mig praktiske færdigheder, betyder også at jeg har lært mig at sy, stetoskopere og otoskopere, selvom det normalt ligger udenfor sygeplejer-skers arbejdsområde. Jeg er en meget videbegærlig person, som aldrig bliver træt af nye udfordringer og jeg har nu lyst til at lære mere.
Tiden som studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har ligeledes været afgørende for min beslutning om at søge medicinstudiet. Jeg lader mig ofte opsluge af faglitteratur, gruppediskussioner og opgaver med det resultat, at jeg bagefter føler mig endnu mere motiveret for at engagere og fordybe mig. Især har jeg fundet stor interesse for de små bidder at biokemi og sygdomslære, som vi er blevet præsenteret for. Det er tiltalende og pirrer min interesse for at dykke ned i især de fagligt teoretiske fag på bachelordelen af medicinstudiet.
Det mest motiverende ved mit arbejde som sygeplejerske har været, at det i bund og grund handler om at samarbejde og gøre noget for andre. Ved at læse medicin vil fokus ændres fra sygepleje til behandling, men det vil fortsat være en stor motiverende faktor for mig, at kunne hjælpe og gøre en forskel med min faglighed.

Erhvervserfaring:
Jeg ser det som en stor fordel, at jeg har arbejdet på flere store og små sygehuse. Det betyder at jeg allerede kender det til tider udfordrende arbejdsmiljø med alt hvad det indebære af skæve arbejdstider, travlhed, forskellige typer patienter, pårørende, sam-arbejde mellem forskellige personalegrupper og afdelinger. Et arbejdsmiljø jeg elsker og jeg er overbevist om at mine erfaringer vil komme mig til gode på medicinstudiet. Min udlandserfaring viser, at jeg er parat til at gøre tingene på en anden måde og at jeg kan tilpasse mig uvante situationer. Jeg har ikke behov for at høre til et bestemt geografisk område for at trives og besidder en stor portion omstillingsparathed.

Studieegnethed
Mine studier har været med til at gøre mig i stand til at gennemføre et krævende uni-versitetsstudie. Jeg har fulgt både sygeplejerskeuddannelsen og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på normeret tid og som det fremgår af mit CV, har frivillige, faglige aktiviteter i både studie- og arbejdsliv fået lov til at tage en stor del af min tid.
Især det sidste år har jeg lært mig at holde fokus, således at jeg kan blive helt opslugt af det jeg studerer og jeg har oplevet, hvor stor betydning det har for effektiv læring. Ved at være målbevidst, har jeg erfaret, at jeg som person, ved at udvise interesse, nysgerrighed og engagement i mit praktiske arbejde, kan forbedre mine egne forud-sætninger for at lære. Gennem det sidste år på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har jeg endvidere opøvet mine evner til at prioritere, disponere min tid og effektivt sætte mig ind i nye fagområder.

Forskningskompetence
Jeg har bestået biostatistik og epidemiologi med karakteren … på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og mener, at pensum er tilsvarende medicinstudiets pensum. Inte-ressen for sundhedsforskning udspringer i, at jeg fik mulighed for at omskrive min bacheloropgave fra sygeplejestudiet til en artikel, som efterfølgende blev peer-reviewed og udgivet i et sygeplejefagligt tidsskrift. Den sundhedsfaglige kandidatud-dannelse bygger hovedsageligt på kritisk læsning af videnskabelige artikler og teori om forskningsmetodologi. Samlet giver disse forskningskompetencer væsentlige egenskaber, som jeg kan anvende til at læse, forstå og tilegne mig medicinsk faglitte-ratur. Konkret vil disse færdigheder specielt gavne mig under både bachelor- og spe-cialeskrivningen.

Prioriteringer
Jeg søger alle medicinstudier i Danmark, men med KU som 1. prioritet. Både fordi jeg for nuværende bor i København, men også fordi jeg har talt med flere som beretter om en gennemtænkt pædagogisk opbygning af studiet, hvor der hele tiden bygges flere lag ovenpå allerede gennemgået pensum. Desuden er jeg bekendt med KU’s opbygning, samt omgivelserne på Panum fra mit nuværende studie, hvilket jeg mener vil lette studiestart.
Jeg er nu økonomisk uafhængighed og har ikke stiftet familie. Jeg er klar til, og moti-veret for, at lægge alle mine kræfter i studiet og jeg er overbevist om, at min erfaring indenfor det sundhedsfaglige arbejde vil sætte sit præg på min tilgang til studiet og be-tyde at jeg vil gå til opgaven med stor seriøsitet og ydmyghed.

Jeg ser frem til at høre fra jer.
Mvh. …

De har ændret optagelsen siden jeg i sin tid søgte ind, men jeg vil klart anbefale dig at korte ansøgningen ned til 1 A4 side.

Jeg synes din paragraf om motivation fylder for meget og går i for mange detaljer ift. dine erfaringer som sygeplejerske.

Jeg synes din paragraf om erhvervserfaring er “short and to the point” hvilket er rigtig godt - den sidste sætning om omstillingsparathed ville jeg dog nok droppe.

Paragrafferne om studieegnethed og forskningskompetence synes jeg du bør forene. Hvis ikke du har udført forskning, synes jeg det er at træde ved siden af at sige at du har kompetencer indenfor området.

Jeg synes du skal helt droppe din paragraf om prioriteringer.

Generelt er der et godt grundlag for et optag, men jeg synes du skal være mere direkte i din ansøgning.

Hej :slight_smile:

Tusind tak for rigtig konstruktive kommentarer… Kan helt klart se hvad du mener.

Har rettet i nogle af afsnittene og sætter dem ind igen. Vil meget gerne have kommentarer på om det er blevet bedre - og mere direkte.

Motivation
I Grønland oplevede jeg, at arbejde tæt sammen med lægerne i det diagnostiske arbejde. Jeg blev især fascineret af selve diagnosticeringsprocessen. At jeg i et vist omfang selv skulle diagnosticere pirrede min interesse og gjorde, at jeg altid benyttede enhver lej-lighed til at dygtiggøre mig. De faglige udfordringer stimulerede min nysgerrighed og fik mig til at overveje medicinstudiet. Jeg har en særlig interesse for de praktiske færdigheder og har her gennemgået en stor udvikling. Som hos de fleste, oplevede jeg begyndervanskeligheder første gang jeg lagde et PVK, sonde eller tog en A-punktur på en patient. Det blev dog straks opvejet af stolthed, når det lykkedes og netop dette, er af stor betydning for mig; at lykkes og udføre mit arbejde så godt som overhovedet muligt. Mit store engagement i forhold til de praktiske færdigheder betyder også, at jeg har lært at suturere, stetoskopere og otoskopere, selvom det normalt ligger udenfor sygeplejerskers arbejdsområde. Jeg er en meget videbegærlig person, som aldrig bliver træt af nye udfordringer og jeg har nu lyst til at lære mere.
Tiden på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har ligeledes været afgørende for min beslutning om at søge. Jeg lader mig ofte opsluge af faglitteratur, gruppediskus-sioner og opgaver med det resultat, at jeg bagefter føler mig endnu mere motiveret for at engagere og fordybe mig. Især har jeg fundet stor interesse for de små bidder at fy-siologi, biokemi og sygdomslære vi bliver præsenteret for. Det er tiltalende og pirrer min interesse for at dykke ned i især de fagligt teoretiske fag på bachelordelen.
Det mest motiverende ved mit arbejde som sygeplejerske har været, at det i bund og grund handler om at samarbejde og gøre noget for andre. Ved at læse medicin vil fokus ændres fra sygepleje til behandling, men det vil fortsat være en stor motiverende faktor for mig, at kunne hjælpe og gøre en forskel med min faglighed.

Er ikke helt klar til at forene disse to afsnit, men indtil videre har jeg ændret fokus i det sidste afsnit :slight_smile:

Studieegnethed
Mine studier har gjort mig i stand til at gennemføre et krævende universitetsstudie. Jeg har fulgt både sygeplejerskeuddannelsen og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på normeret tid og frivillige, faglige aktiviteter i både studie- og arbejdsliv har fået lov til at tage en stor del af min tid. Jeg er fokuseret og målbevidst og fordi jeg lader mig opsluge af mine studier, er jeg god til at håndtere store læse- og arbejdsbyrder. Jeg har erfaret, at jeg ved at udvise interesse, nysgerrighed og engagement i mit praktiske arbejde, kan forbedre mine egne forudsætninger for at lære. Jeg har endvidere opøvet mine evner til at prioritere, disponere min tid og effektivt sætte mig ind i nye fagom-råder.

Forskningsinteresse
Interessen for sundhedsforskning udspringer i, at jeg fik mulighed for at omskrive min bacheloropgave fra sygeplejestudiet til en artikel, som er peer-reviewed og udgivet. På den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har jeg opøvet mine evner til kritisk læsning af videnskabelige artikler og opnået teoretisk indsigt i den sundhedsfaglige forskningsmetodologi. Jeg har bestået biostatistik og epidemiologi med karakteren … og som jeg læser ud af studieordningen på medicin er læringsmålene meget ens. Samlet giver mine præliminære forskningskompetencer evner til at læse, forstå og tilegne mig medicinsk faglitteratur. Konkret vil det specielt gavne mig under både bachelor- og specialeskrivningen.

Alle må stadig meget gerne byde ind - og igen på forhånd tak :slight_smile: