Flere humanitære kriterier for at blive speciallæge

Snippet fra MOK 13. april

Af: Vibeke Brix Christiensen, læge, phD

De nye kriterier, som læger kan bruge for at planlægge deres karriere-forløb hen imod speciallægeuddannelsen, ligger nu fast og kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her fremgår det, at man som læge skal samle point til et hoveduddannelsesforløb indenfor et eller flere af syv forskellige områder der omfatter kompetencer som medicinsk ekspert, kommunikator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel, samarbejder og leder/administrator.

Jeg har været udsendt tre gange med organisationen Læger uden Grænser (MSF) og kan forsikre om, at man opnår eller videreudvikler sig indenfor alle syv kompetencer som udsendt med en medicinsk nødhjælpsorganisation som MSF. I de perioder hvor jeg har været udsendt, har jeg fået skærpet mine kliniske færdigheder på en langt mere intensiv måde end det ellers ville være muligt. Og at arbejdet foregår i internationale hold i tæt samarbejde med lokale ansatte skærper også de sproglige kompetencer.

I kontrakten for min introduktionsstilling på såvel Århus Sygehus (anæstesi) som på Randers Centralsygehus (pædiatri) fik jeg indskrevet, at jeg kunne bevilges humanitær orlov i optil seks måneders varighed, og komme tilbage til samme stillingsnummer ved endt orlov. Afdelingen skulle have én måneds varsel, eventuelt mindre, inden orloven ville blive påbegyndt. Kontrakten blev godkendt af såvel lægeforeningens jurist som Sundhedsstyrelsen, og er blevet udformet så den kan bruges af enhver læge, som ønsker tilsvarende mulighed for humanitær orlov under et ansættelsesforløb. Man har ikke krav på at få en sådan kontrakt ved enhver afdeling, men mon ikke de fleste afdelinger føler lyst og pligt til at støtte op omkring en kollega, som har et overskud til at gøre en lægelig indsats og give en hjælpende hånd til mennesker i nød ude i verden?

Ud over at det fagligt er en spændende udfordring at være udsendt med en nødhjælpsorganisation, er det også personligt krævende. Mange af MSF’s projekter udføres i eller tæt ved konfliktramte områder, og arbejdsbetingelserne er udfordrende. Man oplever uretfærdighed, nød, ødelæggelse og menneskelig lidelse under lange arbejdsdage, hvor kravene til teamwork er store. Samtidigt befinder man sig i en undervisningsrolle, idet oplæring af lokale og efterladen af viden er en essentiel del af MSF’s arbejde.

MSF har omkring 400 projekter i godt 80 lande, og udsender 700 læger på årsbasis. Projekterne er meget forskellige og spænder bredt fra behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria til gadebørnsprojekter, mor/barn sundhed, basale sundhedsklinikker og kirurgiske interventioner. Under min sidste udsendelse til Darfur fungerede jeg som medicinsk ansvarlig i flygtningelejre med godt 15.000 intern fordrevne, og deltog i koordinerende møder med WHO, det lokale sundhedsministerium samt andre nødhjælpsorganisationer. En meget anderledes jobprofil end den jeg havde i Sierra Leone, hvor jeg arbejde seks måneder som anæstesilæge i et kirurgisk team, som i store dele af perioden var eneste fungerende kirurgiske team i landet, som har fem millioner indbyggere. I Afghanistan var jeg med som læge i vores mobile klinikker og sundhedsklinikker, som lå oppe i de afghanske bjerge, hvor der ikke var andre sundhedstilbud. Under alle tre udsendelser har jeg brugt og skærpet de kompetencer, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de medicinske og kirurgiske speciallægeselskaber, som værende ønskede for at opnå hoveduddannelse til at blive speciallæge.

Der er en række krav, som gør sig gældende for alle, der ønsker at blive sendt ud med Læger uden Grænser. Man skal bl.a. have gennemført tropemedicinsk kursus ud over at have minimum 2 års erhvervserfaring.
De nærmere krav kan lige som ordlyden for at få humanitær orlov fra sit job læses og downloades på vores hjemmeside på adressen http://www.msf.dk.
Du er også velkommen til at møde op til en af vore informationsaftner, som ligeledes annonceres på hjemmesiden.

De syv kriterier, hvor uddannelsessøgende læger kan optjene point:

 1. kriterium: Medicinsk ekspert (max 8 point fordelt med 5 point til generelle del og 3 point til specialespecifikke del)
  Samme ansættelse kan ikke samtidigt give point efter den generelle og den specialespecifikke del af 1. kriterium.

GENEREL DEL (max 5 point):

Klinisk arbejde i et udviklingsland samt klinisk arbejde i katastrofeområder kan godkendes, og der gives 1 point gives ved 6 måneders ansættelse i eller udenfor det pågældende speciale (max 2 point). Dokumentation for ansættelsesforholdet og for arbejdets lægelige karakter skal foreligge.

SPECIALESPECIFIC DEL (max 3 point):

De specialer som har en skriftlig formuleret politik og point-givning på området er:
• Anæstesi: 1 point ved relevant u-landsarbejde i min. seks måneder Check ved specialet.
• Gynækologi/obstetrik: 1 point ved u-landsarbejde med lægefagligt indhold i min. tre måneder.
• Intern medicin: endokrinologi: 1 point ved u-landsarbejde i minimum tre måneder.
• Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi: 1 point ved u-landsarbejde i min. Tre måneder.
• Intern medicin: geriatri: 1 point ved u-landsarbejde i min. tre måneder.
• Intern medicin: hæmatologi: 1 point ved ulandsarbejde i min. tre måneder.
• Intern medicin infektionsmedicin: 1 point ved lægeligt u-landsarbejde 18 måneder
• Intern medicin: lungemedicin: 1 point ved ophold ved udenlandsk hospital med interesseområde inden for lungemedicin og/eller allergologi i min. Tre måneder.
• Intern medicin nefrologi: 1 point ved u-landsarbejde i min. tre måneder.
• Intern medicin: reumatologi: 1 point ved ulandsarbejde i min. tre måneder
• Kirurgi: Dokumenteret operativ aktivitet. Gælder muligvis for u-lande
• Urologi: 1 point ved relevant u-landsarbejde.
• Klinisk mikrobiologi: 1 point ved klinisk ansættelse i et udviklingsland i min. seks måneder.
• Oto-rhino-laryngologi: 1 point ved udlandsophold i min. tre måneder – også i u-lande.
• Pædiatri: 1 point ved relevant ansættelse på udenlandsk børneafdeling i min seks måneder.

 1. kriterium: Kommunikator (max 3 point)
  1 point ved 40 timers konfrontationsundervisning.

 2. kriterium: Sundhedsfremmer (max 2 point)
  1 point ved klinisk arbejde eller arbejder som rådgiver i udviklingslande eller katastrofeområder af min seks måneders varighed. Arbejdet skal dokumenteret inddrage sundhedsfremmende aspekter og ikke samtidigt give point efter 1, 5, 6 eller 7. kriterium.

 3. kriterium: Samarbejder (max 2 point)
  1 point som bestyrelsespost i en NGO.

 4. kriterium: Leder/administrator (max 2 point)
  Ingen umiddelbar mulighed for point opnået ved ulandsarbejde.

 5. kriterium: Akademiker (max 6 point)
  Point mulig hvis man laver kasuistik, poster, foredrag i videnskabeligt selskab (point afhængig af
  forfatterplads) eller gennemfører PhD eller disputatsarbejde.

 6. kriterium: Professionel (max 2 point)
  Organisatorisk arbejde i humanitære organisationer eller organisering eller gennemførelse af nødhjælpsprogrammer/katastrofebistand (min. seks måneder). Funktionen behøver ikke at være fuldtidsbeskæftigelse. Funktionen kan ikke samtidig give point efter 3. kriterium.

Mere information om point kan findes på http://www.msf.dk/laegepoint og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.