Guide til optagelse igennem kvote 2

Efter at være blevet optaget igennem kvote 2 i København, ville jeg gerne give lidt tilbage til forummet. Det her er ikke en definitiv løsning på hvordan du sikrer dig selv optagelse igennem kvote 2, men alene min opfattelse af, hvad der er godt at tænke over og gøre for at øge dine chancer for optagelse. I sidste ende afhænger det helt og holdent af dig som person om du bliver optaget eller ej.

Lidt om mig: Jeg fik min HTX i 2005 med et snit på 8,6 (nu 7,3), og har siden bl.a. været studerende på nanoteknologi og har færdiggjort en ba.jur. Min eneste realistiske mulighed for optagelse på lægevidenskab var igennem kvote 2. Jeg var både til MCQ og MMI og scorede 82 og 32.

Det skal allerførst bemærkes, at det altid er en god ide at søge igennem kvote 2, da din ansøgning således behandles både i kvote 1 og kvote 2 - hvilket øger dine optagelseschancer. Det er ligeledes en rigtig god ide at søge boliger allerede et år før du ønsker optagelse. Du kan oprette din ansøgning i alle byerne, og søge nogle af de boliger der er sværest at komme ind på, og dermed akkumulere anciennitet, hvilket betyder at du kommer foran i køen når du endelig skal til at flytte til byen med dit drømmestudie.

Universiteterne
De 3 universiteter der uddanner medicinere er AU (Aarhus Universitet), KU (Københavns Universitet) og SDU (Syddansk Universitet).

Betingelser for optagelse
For optagelse på lægevidenskab kræves det at du opfylder de specifikke adgangskrav:

dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A. Alle fag skal være bestået.

Særligt for SDU: Bemærk: Alle ansøgere i kvote 2 med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trinsskalaen (8,0 efter 13- skalaen) indkaldes til Multiple Choice Test.

Optagelsen igennem kvote 2 på AU
Optagelsen på AU afhænger udelukkende af karaktererne i de krævede fag (ovenfor under betingelser for optagelse) - og vil derfor ikke blive behandlet yderligere.

Optagelsen igennem kvote 2 på KU
Du skal skrive en ansøgning som vurderes af et optagelsesudvalg sammensat af en professor, en læge og en lægevidenskabsstuderende. Denne ansøgning må maksimalt fylde én a4-side.

Hvad skal du skrive

[quote]For en kvote 2-ansøgning til optagelse på Medicin vil der blive set på følgende punkter:
Motivation og studiepotentiale
Relevant erhvervsarbejde
Relevant uddannelse
Udlandsophold
Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
Karakterer fra relevante fag på gymnasialt niveau
Anden erfaring med generel relevans for universitetsuddannelsen
På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, specifikt under Medicin, lægger de mest vægt på motivation og studiepotentiale, som f.eks. realistisk begrundelse for studievalg, godt kendskab til studiets indhold og muligheder, evner til at relatere egne erfaringer og kvalifikationer hertil og viden om væsentlige folkesundhedsrelaterede problemer.
Derudover lægger de også stor vægt på, at ansøger f.eks. har gennemført mindst 1. års videregående uddannelse, beslægtet med det sundhedsvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige område. Dette kan bl.a. være tandlæge, molekylær biomedicin, biologi, farmaci, sociologi og psykologi.

Dernæst vægter de relevant erhvervsarbejde, som f.eks. kan være arbejde i sundhedssektoren eller organisation og forvaltning i offentlige institutioner, som kan være regioner, ministerier eller kommuner.
Derudover lægger de også vægt på Frivilligt foreningsarbejde, f.eks. frivilligt arbejde i NGO-regi og politisk aktivitet.

Følgende aktiviteter bliver også taget i betragtning, men ikke i så høj grad, som det ovenstående. Disse følgende aktiviteter er: Udlandsophold, derunder f.eks. lønnet/ulønnet arbejde inden for sundhedssektoren eller arbejde med opbygning af politisk eller organisatorisk infrastruktur, f.eks. demokrati-, uddannelses-, eller vandforsyningsprojekter.
Derudover vægter de i mindre grad, gennemsnit fra adgangsgivende eksamen og karakterer fra relevante fag, på gymnasialt niveau.[/quote]

Du kan ud fra ovenstående selv se, hvor du har stærke områder. Det er bedst at finde et par stykker hvor du føler at du kan relatere dine erfaringer til lægestudiet, og derefter drage paralleller som optagelsesudvalget kan forstå.

Hvordan skal du skrive det
Betragt ansøgningen som en jobansøgning: Du skal hurtigt fra den store bunke på 1800 andre ansøgere over i bunken med interessante ansøgninger. Det gør du ved at gøre opmærksom på dine gode kvaliteter i starten af ansøgningen, og ved at gøre dem meget tydelige. Fed skrifttype er en rigtig god ide.

Når nu du er kommet over i bunken med interessante ansøgninger ved at skrive 2-3 gode første paragraffer skal du uddybe dine gode kvaliteter og relatere dem til det lægevidenskabelige studie. Husk på at optagelsesudvalget er interesseret i at optage LÆGEVIDENSKABELIGE STUDERENDE, IKKE LÆGER – en ansøgning der er ydmyg overfor det foranstående arbejde, men som signalerer godt mod er en sikker vinder!

Afslut gerne med at skrive om, hvorfor du netop har valgt KU frem for AU eller SDU. En god idé er at tage et kig på studieordningerne på de tre universiteter, og påpege, hvad du synes der gør KU til et godt valg.

Husk: Vær altid ærlig i din ansøgning. Kom med dine EGNE holdninger, ikke dem, som du tror optagelsesudvalget gerne vil høre!

Hvor meget skal du skrive
Det var min klare opfattelse, da jeg var ved at færdiggøre min ansøgning, at det ville give et bedre indtryk hos optagelsesudvalget hvis min ansøgning ikke var en tætskrevet a4-side. Lidt luft imellem paragrafferne viser, at du har overskud, at du har arbejdet på at gøre ansøgningen så kort og præcis som mulig, og at du har brugt lang tid på at tænke over hvad der er vigtigt for optagelsesudvalget at vide om dig som menneske.

Andre øjne
Få altid nære venner, familie mm. til at læse din ansøgning igennem. Afkræv dem kritik. Hvis ikke de er ærlige overfor dig, kan du forspilde din chance. Få dem gerne til at kigge ansøgningen igennem flere gange.

Min ansøgning
Nok er jeg kun 22, men jeg har haft travlt, og har masser af relevant erfaring at byde på!

Jeg færdiggør min ba.jur til sommer, men jeg har længe savnet at have praktisk arbejde som en del af undervisningen og det efterfølgende virke. Jeg har også savnet at have en uddannelse der er internationalt anerkendt og efterspurgt. Jeg valgte at finde en ny uddannelse, fordi cand.jur’en ikke kan opfylde disse krav.

Det var vigtigt for mig, at uddannelsen jeg valgte var udfordrende, at der var mange muligheder for specialisering når jeg færdiggjorde den, og at den kunne interessere mig hele livet igennem. Det var desuden et plus, hvis jeg kunne trække på mine erfaringer fra min ba.jur og mit arbejdsliv.

Den eneste uddannelse hvor jeg følte jeg kunne trække på mine erfaringer fra mit arbejdsliv og min ba.jur og kombinere disse med mine uddannelseskrav var lægevidenskab. Derfor faldt valget herpå. Jeg tilbyder at jeg:

  • Afslutter min bachelor i jura til sommer, hvor jeg har fået erfaring med omfattende teoretiske studier
  • Aftjente værnepligt i 2006 som sygepasser og dermed har erfaring med sundhedsvidenskabeligt arbejde
  • Siden juni 2008 har fået erfaring med forenings- og organisationsarbejde som en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen der står for de sociale aktiviteter på mit kollegium.
  • Færdiggjorde HTX i 2005, hvor jeg har gode resultater i de relevante fag.

Den juridiske bacheloruddannelse har givet mig viden om grundprincipperne i lægevidenskaben – bl.a. tavshedspligten, patientens autonomi og professionsansvaret. Vigtigst er dog, at jeg har den disciplin der kræves for at tilegne mig et omfattende pensum ved en udfordrende teoretisk uddannelse. Min evne til at tilegne mig store mængder viden på kort tid, samt min forståelse for grundprincipperne i lægevidenskaben, gør at jeg har et solidt fundament for at gennemføre det lægevidenskabelige studie.

Mine erfaringer som sygepasser gør, at jeg ved jeg ikke lærer noget, hvis jeg er bange for at tage fat. Den eneste måde jeg bliver god på er ved at lære af mine fejl, og ved at spørge om råd og vejledning når det behøves. Denne indstilling tror jeg vil gøre mig til en rigtig god lægevidenskabsstuderende.

Da jeg er lærenem og udspørgende, har arbejdet som bestyrelsesmedlem betydet, at jeg har fået en intuitiv forståelse for, hvordan man taler med, leder og motiverer andre. For mig er disse egenskaber specielt relevante i fag som tidlig patientkontakt, sundhedspsykologi, samt i de kliniske fag. Jeg tror at evnen til at kunne relatere sig til andre mennesker er vigtig for studiet – det er patienter, ikke kun sygdomme, man behandler!

Under min tid som stud.jur og som bestyrelsesmedlem har jeg erfaret, at tillidsposter tiltaler mig på grund af ansvaret man tillægges. Det jeg lægger vægt på når jeg arbejder inden for disse områder er at sørge for at min viden og mine evner er tidssvarende, at jeg etablerer et godt forhold til dem jeg arbejder sammen med og at jeg er ærlig og troværdig. Denne tankegang er vigtig for et etisk velfunderet og ansvarsbevidst studie – begge dele noget som jeg ikke føler lægevidenskaben kan eksistere foruden.

Efter at have kigget på studieordningerne på de forskellige universiteter, fandt jeg, at der var to faktorer, jeg lagde vægt på når jeg skulle vælge hvor jeg ville læse lægevidenskab: at der i løbet af bacheloruddannelsen blev givet et lille indblik i det syge menneske og at der var en teoretisk og praktisk indføring i kontakten med patienter. Både AU og KU tilbyder en uddannelse der omfatter disse elementer, men da mit indtryk er, at KU tilbyder en uddannelse der er mindre autoritær og mere moderne end AU, da de lægevidenskabsstuderende jeg kender i København er utrolig glade for uddannelsen og sidst fordi jeg allerede bor her, faldt mit valg på KU.

Det at jeg ikke har spildt min tid, og det, at jeg kan relatere mit levnedsforløb til studieordningen og kravene til ens personlige egenskaber, håber jeg tegner et billede af et studieskifte der fra min side er tænkt grundigt igennem og som viser mig som en rigtig god kandidat til en plads på uddannelsen.

Optagelsen igennem kvote 2 på SDU
Der er to faser for optagelsen på SDU: MCQ (Multiple Choice Questions )og MMI (Multiple Mini Interviews). For at komme til MMI kræves det, at du mindst opnår grænsescoren for MCQ. I 2009 var grænsescorene 44 og 33.

MCQ
Det er ved MCQ’en vigtigt at være opmærksom på, at du arbejder med en tidsramme der svarer til 1 ½ minut pr. spørgsmål. Mere tid har du ikke. Det bedste råd jeg kan give er at markere opgaver, som du synes er svære eller ikke umiddelbart overskuelige og vende tilbage til disse når du har gennemgået hele sættet.

MMI
I 2009 var der 7 interview stationer der alle gav point fra 1-7, altså en maxscore på 49. Herefter følger alene nogle gode råd som gør dig bedre beredt til at score højt:

Samarbejde (Instruere): Jeg vil gerne have forslag til forberedelse til denne opgave fra folk som fik høje scorer, da jeg selv klarede mig utroligt dårligt.

Samarbejde (Udføre): Jeg vil gerne have forslag til forberedelse til denne opgave fra folk som fik høje scorer, da jeg selv klarede mig utroligt dårligt.

Diskussion (3 stationer): Det vigtige ved disse stationer var efter min opfattelse at vise, at man kunne se fordele og ulemper / begge sider af sagen for opgaven der blev stillet. Hvis du er parat til at se problemer gennem øjnene på en person som er uenig med dig, vil du klare dig rigtig godt her!

Læs og forstå: Det vigtigste ved denne test var at være opmærksom på, at det, du skulle læse ikke var det første der var i det udleverede opgavesæt. Se derfor, hvad opgaven går ud på, før du går i gang.

Motivation: Jeg brugte månederne op til maj på at tale med så mange mennesker som muligt om min drøm om det lægevidenskabelige studie. Ideen bag dette var at gøre mig bedre til at få andre til at føle empati med min brændende drøm. Det er det samme du skal gøre her: Få intervieweren til at se hvor meget du ønsker dette, men også at du er klar over, hvad optagelsen indebærer.

Afsluttende bemærkninger
Jeg håber at guiden her kan bruges, og at den hjælper andre med at sikre deres egne pladser i det kommende år. Rettelser, tilføjelser o.a. modtages gerne. Skriv gerne i tråden hvis I har mere at tilføje, har spørgsmål ell. lignende. Jeg regner med at vende tilbage til denne guide og rette den til når det passer bedst.

1 Synes om

Tak for dit biddrag - status er ændret til “opslag” således vil det være øverst på forumlisten!

Jeg er netop optaget på SDU og har været igennem kvote 2 systemet, så jeg kan da lige give mit besyv med:

  • Man er hjulpet over halvvejs i mål, hvis man har styr på hvad der rører sig i den generelle sundhedsdiskussion. Min måde var at fiske ugens nummer af Dagens Medicin ud af en af vores læger, der hvor jeg arbejdede som portør. Man kan gøre det igennem deres hjemmeside, eller alle mulige andre, der tager den sundhedsfaglige debat op. Hvis du er med på debatten og ved hvad der rører sig, så har du allerede sikret dig en masse gode argumenter i disse diskussions stationer.

Jeg var desværre ligeså pivringe til at instruere og udføre som dig :smiley:

Rigtig godt opslag!
Jeg fik hhv. 7 og 6 points i opgaverne hvor man skulle instruere og udføre. Jeg kan ikke umiddelbart forklare, hvordan det gik så godt, men her er nogle bud.
I opgaven hvor jeg skulle instruere var min makker meget stille og genert, så jeg prøvede at få en dialog i gang så jeg følte hun var med. Jeg tror helt sikkert det var vigtigt, at jeg hele tiden spurgte min makker om hun var i tvivl om noget og om hun “var med”, når jeg følte hun blev lidt for stille. Ydermere startede jeg med at sige, at jeg lige ville læse hele opgaven igennem så hun var klar over hvorfor der lige var et minuts stilhed fra min side.
I opgaven hvor jeg skulle udføre havde jeg en rigtig dygtig intruktør, så hun skal have meget af æren for at det lykkedes. Jeg sørgede for at beskrive hvad jeg havde foran mig og spørge to gange hvis det gik for stærkt.

Det er blot mine bud, håber det kan hjælpe.

Fedt! Tak skal du have!

Guiden skulle nok opdateres med info omkring AAU, der anvender det samme Kvote 2 system som AU. Der nævnes dog på http://www.studieguide.aau.dk/nyheder/nyhed//kvote-2-udvaelgelseskriterier.cid41881 at der er planer om at implementere en optagelsesprøve i fremtiden. Hvordan det vil virke med et Kvote 2 optag på 5-10 studerende er jeg dog noget mere usikker på.

" Man er hjulpet over halvvejs i mål, hvis man har styr på hvad der rører sig i den generelle sundhedsdiskussion. Min måde var at fiske ugens nummer af Dagens Medicin ud af en af vores læger, der hvor jeg arbejdede som portør. Man kan gøre det igennem deres hjemmeside, eller alle mulige andre, der tager den sundhedsfaglige debat op. Hvis du er med på debatten og ved hvad der rører sig, så har du allerede sikret dig en masse gode argumenter i disse diskussions stationer. "

Tusind tak for din beskrivelse af diskussions delen af MMI :smiley: Det var et godt tip det med Dagens medicin :smiley: Det vil jeg prøve hvis jeg går videre til MMI på SDU i år :slight_smile: Tak igen :slight_smile:

Hej, jeg er i år gået videre fra MCQ, og skal tage MMI her d. 21 maj. :slight_smile: (På SDU, altså)
Ved I om den ændrer sig meget år for år, eller om det nogenlunde er de samme ting man bliver testet i?
Ved I også, hvor lang tid MMI varer, og om man skal løse opgaverne inden for et bestemt tidsrum ved hver station?