Kan en læge tage to specialer?

En interessant diskussion har ført til; Kan en læge læse først et speciale og derefter et andet?

Det er der intet formelt der kan forhindre. Jeg kender en der er mikrobiolog, men nu er i hoveduddannelse i patologi. Desuden er der er en del intern mediciner der også er speciallæge i farmakologi.
Jeg har faktisk arbejdet sammen med en læge, der både var almen mediciner, patolog og retsmediciner.

Men i disse tider kan du nok kun regne med at kunne komme ind, hvis der er er vakante hoveduddannelsesforløb, hvis du allerede er speciallæge.

Hej begge.

Det kan man godt! (http://www.sst.dk/publ/Publ2012/EFUA/Laeger/Speclaegeudd_statuspersp.pdf)

Kopieret fra SST:

[quote]9.5.2 Erhvervelse af flere specialer
Speciallægekommissionen vurderede, at den faglige udvikling især ville finde sted i fagområder, hvortil der var tilgang fra flere specialer. Samtidig anbefalede kommissionen en specialestruktur, hvor hovedparten af grenspecialerne i intern medicin og kirurgi blev grundspecialer. Herved er der skabt basis for, at fremtidens speciallæge er monospecialist, eventuelt med overbygget individuel profilering eller formaliseret fagområdeuddannelse.

Status.
Hverken regelsættet for speciallægeuddannelsen fra 1996 eller den nye speciallægereform (2003-ordningen) indeholder bestemmelser, der fratager eller begrænser lægers mulighed for at gennemføre videreuddannelse med henblik på erhvervelse af to eller flere speciallægeanerkendelser.

Langt de fleste læger med dobbeltspecialer efter 1996-bestemmelserne eller efter tidligere bestemmelser udgøres af læger med såvel grund- som grenspeciale inden for intern medicin, kirurgi eller neurologi. Nedlæggelsen af visse af disse grenspecialer eller konvertering af disse til specialer har i vidt omfang reduceret tilgangen af læger med flere speciallægeanerkendelser.

I en del specialer (almen medicin, samfundsmedicin, klinisk farmakologi o.a), indgår der formaliserede ansættelser i andre specialer i hoveduddannelsen, og disse vil kunne meritoverføres både til og fra disse specialer i forbindelse med gennemførelse af uddannelse i yderligere et speciale. Sundhedsstyrelsen oplever faldende interesse for at opnå dobbeltspeciale (Bilag - del I) Ansøgninger herom stammer i dag overvejende fra speciallæger i almen medicin, der søger uddannelse i psykiatri eller samfundsmedicin eller intern medicinere, der ønsker at uddanne sig i klinisk farmakologi eller lignende.

Perspektivering.
Muligheden for at erhverve dobbelt speciallægeanerkendelse er lettet gennem de meritregler, der er anført ovenfor. Det vil være uhensigtsmæssigt at søge muligheden for dobbeltspeciale reduceret, ikke mindst set i relation til, at det er relativt få, der uddanner sig inden for mere end ét speciale. Fireårsreglen er ikke en hindring ved specialeskift, da den pågældende allerede har opnået én speciallægeanerkendelse og således ikke længere er underlagt fireårsfristen. Meriteringsmulighederne må derfor tage konkret udgangspunkt i målbeskrivelsen for det erhvervede speciale sammenholdt med målbeskrivelsen for det ønskede speciale og efter en konkret individuel vurdering. [/quote]