Læasevejledning til fysiologi OK2+3 (MT-kanal/hjerte-lunger)

Hej alle,

Jeg har forgæves forsøgt at finde detaljerede målbeskrivelser for 4. semesters fysiologi i MT-kanalen og hjerte-lunger (OK2+3). De er hverken at se på Absalon eller mfi’s hjemmeside. Findes der evt. gamle - og stadig brugbare - målbeskrivelser?

Da jeg gik på 2. semester, var jeg glad for at have en detaljeret læseliste til biofysik, som med garanti har sparet mig mange timers forberedelse.

Ærlig talt, hvor svært kan det være at sammensætte en brugbar læseliste til hvert fag? - til glæde for et par hundrede elever per semester. Hvis man er kursusleder eller professor i fx respirationsfysiologi, burde man vel kunne sætte sådan en sammen på en eftermiddag…

V.h.

Det var ingen leseveiledning i disse fag da jeg var på 4. semester. Det er nogle semestre siden, men tvilker ikke på at det ikke har blitt lavet en leseveiledning i disse fag. Vi hadde kun den overordnede målbeskrivelse å forholde oss til.

Hej Anja,

Tak for dit svar.

[quote]Det var ingen leseveiledning i disse fag da jeg var på 4. semester. Det er nogle semestre siden, men tvilker ikke på at det ikke har blitt lavet en leseveiledning i disse fag. Vi hadde kun den overordnede målbeskrivelse å forholde oss til.
Det var ingen leseveiledning i disse fag da jeg var på 4. semester. Det er nogle semestre siden, men tvilker ikke på at det ikke har blitt lavet en leseveiledning i disse fag. Vi hadde kun den overordnede målbeskrivelse å forholde oss til.
[/quote]

Det er altså for ringe - ved underviserne ikke, at det sparer de studerende for mange timers unødvendig læsning, der kan bruges på mere målrettet læsning?

Har det været oppe at vende i MSR, og hvad er i givet fald SUNDs holdning?

Hej Niemann

Deciderede læselister, hvor man definerer pensum ud fra nogle givne sider i en bestemt bog er man af principielle grunde gået bort fra på KU, fordi erfaringerne ved at definere pensum på denne måde ikke var særligt gode på den gamle studieordning (1986-ordningen). Man gik ved indførselen af 2000-ordningen i stedet over til målbeskrivelser, hvilket i princippet kan være en god ide.

Desværre er det i praksis sådan, at nogle fag kun leverer en yderst tyndbenet målbeskrivelse, som ikke kan bruges til noget nævneværdigt. Specielt i biokemi og fysiologi på 4. og 5. semester står det slemt til, og netop omkring hjerte-lunge-kurset er delkursuslederen meget uforstående overfor at levere en bedre målbeskrivelse eller læsevejledning, da han henviser til at en sådan ikke fandtes dengang han selv studerede. Jeg har nogle ganske “morsomme” mails fra delkursuslederen liggende, hvis nogle skulle være interesserede.

I foråret diskuterede vi denne problematik i studienævnet, men der var desværre ikke på det tidspunkt nogen opbakning fra underviserrepræsentanterne til, at stille krav om detaljerede målbeskrivelser, læsevejledninger eller vejledende målbeskrivelser. En del af problemet går på, at nogle undervisere rundt omkring på instittuterne mener at hvis blot de studerende kommer til undervisningen, så er målbeskrivelser og læselister unødvendige. Samtidig har der som bekendt været en længerevarende noget konfliktfyldt diskussion mellem studienævnet og 4./5.-semestersunderviserne, der har medført at det har været meget svært at komme nogle vegne med forbedringer af disse semestre. At det skal være en sådan kamp at få indført noget så simpelt som detaljerede målbeskrivelser og læsevejledninger er naturligvis ikke acceptabelt, men desværre er det tingenes nuværende tilstand. Ikke desto mindre arbejder vi forsat for at det skal være et krav at alle fag skal indføre detaljerede målbeskrivelser, der også kan fungere som læsevejledning - præcis som i biofysik på 2. semester. Jeg tror også, at det nok skal lykkes indenfor ikke alt for lang tid, nu hvor der er ved at være mere ro omkring 4./5. semestersproblematikken.

Skulle nogen være interesserede, kan man i øvrigt læse lidt mere omkring studienævnets behandling af sagen i referatet af studienævnsmødet fra d. 6/6-2007, under dagsordenens punkt 1 (http://cms.ku.dk//upload/application/ms … 20godk.doc):

"Ad 1) Målsætninger og mål for medicinstudiet ved Københavns Univer-sitet

Det tilrettede dokument vedrørende målsætninger og mål for medicin-studiet blev diskuteret og rettet. Det blev besluttet, at opdele målbe-skrivelserne på følgende måde:
Målsætninger og mål for lægeuddannelsen har en hierarkisk opbyg-ning i fire niveauer:

  1. Målsætning for hele uddannelsen til læge
  2. Målsætning for de enkelte semestre

a. Overordnede mål for de i semesteret indgående elementer (kur-ser, projektforløb, eksaminer m.v.)
b. Kursusmål
4. Detaljerede kursusmål (hvis ønskeligt)
Niveauerne 1 og 2 svarer til den engelske betegnelse “aims”, og ni-veauerne 3 og 4 svarer til “objectives”.

Disse målbeskrivelser, typisk på ca. 1/3 side, er udarbejdede i forbindelse med ind-førelsen af den ny eksamensbekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 og omfatter alle studieaktiviteter (eksamina, kurser, projekter m.v.)

Jens Helby kommenterede, at studienævnet burde gøre de detaljeret kursusmål (læsevejledninger) obligatoriske.
Sabrina Eliasson tilsluttede sig, og forslog at studienævnet finder de tre dårligst evalueret kurser, og ser på sammenhængen mellem kurset, målbeskrivelser og eksamensresultater.

Dokumentet blev godkendt med enkelte rettelser.
Simon Krabbe fandt de sidste afsnit rodede, og kunne ikke tilslutte sig godkendelsen."

GI-kanalen fysiologi er de 3 kapitler i Berne & Levy faktisk meget gode (som de eneste i hele bogen??)
Mht. hjerte-lunge fysiologien er der vist kommet en del nye bøger siden jeg var på 4. semester.
West er god (lungefys). Hjerte læste jeg efter Guyton & Hall, men der er vist kommet en nyere (bedre?) fysiologibog til det…

Tak for dit gode svar, Jens.

[quote]Desværre er det i praksis sådan, at nogle fag kun leverer en yderst tyndbenet målbeskrivelse, som ikke kan bruges til noget nævneværdigt. Specielt i biokemi og fysiologi på 4. og 5. semester står det slemt til, og netop omkring hjerte-lunge-kurset er delkursuslederen meget uforstående overfor at levere en bedre målbeskrivelse eller læsevejledning, da han henviser til at en sådan ikke fandtes dengang han selv studerede. Jeg har nogle ganske “morsomme” mails fra delkursuslederen liggende, hvis nogle skulle være interesserede.
[/quote]

Ja, man kan jo dårligt andet end at gribe sig til hovedet. For mig er det indlysende sandt, at detaljerede målbeskrivelser er en stor hjælp; en holdning, jeg deler med de fleste af mine medstuderende.

Principielt er undervisernes repræsentanters holdninger helt irrelevante. De studerende ønsker målbeskrivelser, da de føler et udbytte heraf - det må være tilstrækkelig begrundelse.

Kan det tage mere end en eftermiddag at sammensætte en målbeskrivelse, hvis man er professor i fx lungefysiologi?

Det er sikkert rigtig, at man ved at følge forelæsninger, holdundervisning og lave eksamensopgaver får defineret pensum, men det giver større studieffektivitet at have nedskrevne mål i hånden, mens man studerer. Og desuden vægter holdunderviserne forskelligt og nogle udelader emner, da der ikke er tid til at komme hele pensum rundt. Dertil kommer, at nogle af forelæsningerne - ærlig talt - er så ringe, at informationsværdien er negativ.

Jeg håber, I vil presse på for at få gjort målbeskrivelser til et krav.

M.v.h.

Enig, og med gode målbeskrivelser er ‘læselister’ overflødige, og man kan reelt få lov til selv at bestemme hvilken bog man vil læse efter…

  • Mikkel