Miljø- og arbejdsmedicin - Autrup et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=571

anmeldelse i ugeskrift for læger

Pris: 520,00

Herman Autrup, Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen, Torben Sigsgaard,
496 sider, indbundet,
udgave/oplag: 02/01,
årgang: 2003,
ISBN: 87-7749-322-2

Forlaget skriver:

[quote]Revideret og opdateret udgave af lærebogen, som i dag anvendes på medicinstudiet i både København, Odense og Århus. Bogen henvender sig herudover til studerende ved andre sundhedsfaglige uddannelser, der har miljø- og arbejdsmedicin som et centralt tema - hvad enten indfaldsvinklen er forebyggelse eller behandling. Endelig er bogen en samlet fremstilling og opslagsbog for alle der arbejder med disse problemstillinger i deres daglige arbejde.

For at forenkle fremstillingen er en række kapitler og afsnit lagt sammen, og man har i den nye udgave satset på en uddybning af fagets hovedproblematikker - mange steder anskueliggjort gennem cases. Men ellers er bogen ligesom i forrige udgave bygget op omkring fagets kerne: Identifikation og håndtering af eksterne risikofaktorer med henblik på forebyggelse af sygdom. Begreberne risikovurdering og risikohåndtering, der er under stadig udvikling, indtager således en central placering. Alle kapitler er rigt illustrerede med figurer, tabeller, fotos og tegninger.

NYT: appendiks med toksikologiske oversigtsoplysninger for de mest anvendte kemikalier. [/quote]

Som eneste danske grundbog i faget er den jo således temmelig vigtig.

Men den er skrevet i en hast og indeholder en lang række mere eller mindre pinlige fejl…:

*Flere henvisninger “til tabel på side XXX” er sluppet gennem korrekturlæsningen.

  • Det nye appendiks om normalværdier ser ud som om det blindt er skrevet af efter Documenta Fysiologica. I hvert fald oplyses der, at man sveder 1000 mL/døgn - en gammel fejl i Documenta…

  • I afsnittet om hudsygdomme er flere større afsnit skrevet ordret af efter Munksgaards Dermatologibog. Ligeledes er flere illustrationer herfra scannet direkte ind.

Let læselig, og opbygget på en måde så man kan huske det til mundlig eksamen…

Ok, der er så forskellige eksaminer på AU og KU; på KU er det skriftligt, og man er bestemt ikke sikker på at kunne svare på alt hvis man kan bogen udenad.

hmmmm…det er selvfølgelig lidt irrelevant at diskutere en bog, hvis der - som på KU - reelt ikke er nogen alternativer. Meeeeeen…

Bogens første og største problem er efter min mening selve faget, der ligger og balancerer på kanten af det vi normalt beskæftiger os med som stud.med.'er/læger. Arbejdsmedicinen er selvfølgelig relevant for dem der gerne vil ud i praksis, men det er vel de færreste der synes det er vildt interessant hvordan et rensningsanlæg fungerer (?). Bogen kæmper altså med et generelt kedsommelighedsproblem (sorry, men sådan er det).

Dernæst er kapitlernes indhold dårligt koordineret, med forkerte krydsreferencer og dobbeltbeskrivelser. Skidt redaktionarbejde…

En generel anke over niveauet for illustrationernes relevans og anvendelighed er også på sin plads.

Min opfattelse af bogen kan sammenfattes i følgende lille hændelsesforløb: Da jeg (måbende) læste den ukritisk rosende anmeldelse i Ugeskriftet måtte jeg knække sammen i et minutter varende hysterisk fniseanfald. Efter at have bandet og svovlet over bogen i uger var det lige lidt for meget at se den skamrost på den måde…

Men den skal jo læses, så på med vanten!!

Herfra heller ikke den store jubel over “Miljø- og arbejdsmedicin”. Dog med det store forbehold at milø- og arbejdsmedicinens store problem nok ligger i undervisningens (manglende) sammenhæng med bogen, eksamen og virkeligheden.
Klassisk dansk-pædagogisk opbygning med et par kapitler og fagets historie og paradigmer, årsagsbegreber og andre redskabsområder. Derefter en generel fremstilling af toxikologi, farmakologi og lignende. Bogens sidste dele er emneopdelt miljø- og arbejdsmedicin; vandforurening, luftforurening, livsstil, lungesygdomme, bevægeapparatslidelser… Opdelingen fejler ikke andet end at man som læser nok skal starte med det relevante og putte redskabsområderne på efterhånden som de findes nødvendige. Stilmæssigt er bogen temmelig kedsommelig, fokus- og niveaumæssigt inkonsistent og ikke altid relevant. Det berømte rensningsanlæg, fx. Som læser uden forudsætninger er det generende at mange figurer ikke er tekstet og heller ikke nødvendigvis kan tolkes ud fra teksten. Endvidere optræder fagspecifikke forkortelser uden forklaring (PM10, PM2,5…). Det burde ikke været sluppet igennem forfattere eller redaktion.
Det er bestemt muligt at hale en masse viden ud af denne bog, men hvad eksamen angår, er det nødvendigt at læse mellem linierne. Ærgerligt at et fag på den måde er knyttet til en mindre egnet bog.
Min største anke kan ikke strengt adskilles fra undervisnings- og eksamensformen: At bogen åbenbart skal kunne tjene som introduktion til fx arbejdsrelaterede lungesygdomme for den læser der endnu ikke har fået undervisning i intern medicin. De medicinske gennemgange af sygdomme og diagnostik kan dårligt stå alene hvorfor den studentikose eksamensløsning er at lære det hele udenad uden af den grund at opnå nogen forståelse for hverken sygdomme eller arbejdsmedicin.
Til sidst dog ros til forfatterne for at medtage kliniske casus. Disse anskueliggør hvad stress eller ensidigt arbejde er og kan vise sig som. Synd, alligevel, at casus ikke fylder mere og er mere indarbejdet og gennemdiskuteret i teksten.

Jeg synes nu der er en meget god bog. Den er godt skrevet, og netop at den sammenfletter en smule med intern medicin gør den god til ny studieordning KU.
Min største kritik af bogen sammenholdt med undervisningen er det gigantiske pensum til så få timers undervisning - og når man så på 6. sem KU også skal op i ½ af de medicinske og kirurgiske specialer i den samme integrerede eksamen, så er det vanskeligt at prioritere de mange sider i miljømedicin så højt.

Men som sagt er det jo den eneste nuværende lærebog, så man må jo i den. Jeg skam også det er ganske god læsning, men jeg synes og emnet er ret spændende.

Og hvis man lige står og skal vide noget om et kemikale så er der jo også fyldestgørende data bag i bogen - hvis man nu nogensinde mangler sådant…

Hvis jeg skulle til eks igen ville jeg læse kap 4 0g 17 og så resten i Med. komp. , især arbejdsmed. som er skrevet af Finn Gyltenbjerg, proff. og medforfatter på eksamens ?éne.
kaplitlerne med resp. sygdomme og bevægeapp. syntes jeg var ok