Recept til bekendte - ret til selvstændigt virke?

Min læsemakker og jeg er lige blevet færdige som læger og skal snart påbegynde KBU. Sagen er den vi åbenbart har helt forskellig opfattelse af hvornår vi må udskrive recepter til bekendte, altså udenfor normal arbejdsplads. Jeg mener man skal have opnået ret til selvstændig virke, altså gennemført KBU. Min læsemakker mener man kan gøre det direkte efter lægeløfte og modtaget autorisations-id. Trods en times googling har vi ikke kunne finde noget officiel tekst der giver svar.

Hvem har ret?

Nogen der har et link til noget officielt der giver svaret?

Under KBU må du udskrive medicin på recept til patienter under supervision af en læge med selvstændig virke. Typisk i form af den medicin du udskriver til indlagte patienter eller i almen praksis. Typisk vil ansvaret referere til afdelings-/praksis ledelse.

Efter KBU, og med selvstændig virke, må du udskrive medicin på egen hånd til både patienter, dig selv og bekendte.

Med andre ord er det ikke relevant om du skriver medicin ud til dig selv, bekendte/familie eller patienter, bare det sker under supervision fra læge med selvstændig virke i KBU.

Tak for svaret. Men lige en gang til, for Prins Knud og helt udpenslet (så jeg er sikker på jeg vinder diskussionen :slight_smile: ): Tænkt situation: Jeg har en fridag under min KBU. En bekendt kommer med en banal infektion som kan klares med noget antibiotika på recept. Idet jeg ikke er i tjeneste på mit arbejdssted er jeg ikke under direkte supervision af en læge med selvstændig virke, må jeg rent lovteknisk ikke skrive recepten? Men ville det i praksis kunne lade sig gøre at skrive recepten med mit autorisationsnummer og alligevel få indløst recepten på apoteket? Ikke fordi jeg ville udnytte det hvis det var tilfældet, dog.

Jeg beklager denne måske banale problemstilling, men når vi er to nyuddannede kandidater med så forskellig opfattelse af forordningslæren vil jeg meget gerne være helt sikker!

Nej du må ikke udskrive recepten i din fritid, men kan formentlig godt. Fordi der på de fleste receptblokke er påført Sygehus/Afdeling - nummer/kode og det derfor for apotekeren ser ud til du udskriver medicin til job-brug.

Jeg kender i hvert fald til mange tilfælde hvor KBU kollegaer har gjort netop sådan, uden at høre noget for det.

1 Synes om

Ok. Tak for opklaringen!

Meeeeen måske er det ikke juridisk korrekt, men jeg kender flere der har skrevet recepter og indløst medicin i deres Kbu - uden problemer;-)

Med al respekt bliver jeg så nød til at spørge hvad du som læge med den udtalelse forstår ved retten til selvstændig virke?

Problemstillingen blev konkretiseret for mig da en af mine KBU kolleger blev kontaktet af SST efter i eget navn at have udskrevet pivmecillinam til hans kæreste på rent papir.

Jeg sidder lidt og griner. Jeg har aldrig nogensinde overvejet om jeg måtte udskrive recepter og hvornår. Jeg blev færdig på Århus Uni i 2004 og allerede et par dage efter brugte jeg receptblokken. Før jeg læste dette indlæg har jeg aldrig overvejet om jeg skulle spørge nogen om jeg måtte. Jeg udskrev rigtig mange recepter dengang på medicinske afdelinger og i praksis bagefter (turnus). Hvis jeg ikke måtte så er der aldrig nogen der opdagede det … omvendt så havde jeg heller ikke nogen skjult agenda :slight_smile:

:silly: :lol:

Det er da egentligt lidt betænkeligt at der åbenbart er ret stor forvirring om hvornår man egentlig må skrive recepter på egen hånd - lille sample size, I know :slight_smile: Så vidt jeg husker blev det også kun nævnt i en sidebemærkning på 9. semester, eller hvornår det nu var man havde forordningslære, så det er heller ikke noget der bliver lagt så stor vægt på på studiet. I hvert fald ikke på KU på mit hold. Men det er vel egentlig også i orden at man lige skal arbejde under supervision det 1. år af sit lægeliv før man udskriver recepter til højre og venstre i sin fritid. Eller burde man være klar til det direkte efter 6 års relativt hårde studier og klinik?

I autorisationsloven står : “§ 27. Autorisation som læge meddeles den, der har bestået dansk lægevidenskabelig embedseksamen”
“Stk. 3. Ret til at udøve lægevirksomhed, jf. § 74, har kun den, der har autorisation som læge.”
§ 74,Stk. 2. “En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, … anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept”

I alt dette er selvstændigt virke ikke omtalt! Så når du er færdig med din embedseksamen er du LÆGE og må kalde dig læge og har ret til at udfører de ting der er nævnt i § 74.

“En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke behandle en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom.
Stk. 2. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed.”
Herunder udskrive medicin!

§ 29. “Tilladelse til selvstændigt virke som læge meddeles af Sundhedsstyrelsen den læge, der har gennemgået den i § 31 omhandlede turnusuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed.”

Så min fortolkning er at du må udskrive recepter, når du har Autorisation som læge. Men du er jo selvfølgelig så også underlagt de lovhjemlede pligter som læge og er underlagt tilsynsmyndighederne.

Joeh det var også fint nok, hvis din fortolkning jo altså ikke var faktuel forkert.

Du må ikke virke selvstændig som læge før godkendt KBU, og må derfor ej heller udskrive selvstændige recepter. Du må udskrive recepter under godkendelse af de(n) der har ansat dig, og det er ikke tilfældet når man udskriver til patienter udenfor ansættelsessted, til venner eller familie.

Men, hvor ved du dette fra?

“Bekendtgørelse om recepter”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160842#Kap1

Her står intet om selvstændigt virke. Så jeg tror altså ikke der juridisk skelnes mellem en læge med hhv. A- og B autorisation. Sådan som jeg læser lovene, er en læge en læge.
Men vil da gerne oplyses, men gerne af fakta og ikke af dine ord om at “din fortolkning er forkert”

I praksis fordi at man som KBU læge ikke må virke selvstændigt, og derfor ej heller selvstændigt (dvs uden opsyn) virke i form af at udskrive medicin. Det er hele ideen med retten til den selvstændige virke, KBU’en og i gamle dage Turnus.

Konkret fordi jeg (som jeg har nævnt tidligere) er bekendt med en KBU kollega der blev kontaktet af SST efter at have udskrevet Selexid til hans kæreste på blankt papir, dvs. ikke forududfyldte receptblokke.

Hvis du ikke tager mine ord for gode varer, er du velkommen til selv at rette henvendelse til SST, jeg føler af gode grunde ikke behov for det.

Nu ringede jeg så til Sundhedsstyrelsen og fik fat i Anni Beckman fra Uddannelse, autorisation & tilsyn og spurgte hende, hvornår jeg som nyuddannet læge må udskrive recepter på egen hånd f.eks. til bekendte. Hendes svar var at det måtte jeg når jeg havde modtaget mit autorisationsnummer af SST efter aflagt lægeløfte. På spørgsmålet om man skal have gennemført KBU og dermed opnået ret til selvstændig virke var svaret: Nej, det behøver man ikke.

Så udmeldingen jeg fik mundtligt fra SST er altså at man IKKE behøver at have ret til selvstændigt virke…

[quote=“detkadugodt” post=84276]Nu ringede jeg så til Sundhedsstyrelsen og fik fat i Anni Beckman fra Uddannelse, autorisation & tilsyn og spurgte hende, hvornår jeg som nyuddannet læge må udskrive recepter på egen hånd f.eks. til bekendte. Hendes svar var at det måtte jeg når jeg havde modtaget mit autorisationsnummer af SST efter aflagt lægeløfte. På spørgsmålet om man skal have gennemført KBU og dermed opnået ret til selvstændig virke var svaret: Nej, det behøver man ikke.

Så udmeldingen jeg fik mundtligt fra SST er altså at man IKKE behøver at have ret til selvstændigt virke…[/quote]

På din opfordring har jeg nu alligevel, trods ferie i Gran Canaria og udmelding om jeg ikke ville skrive til SST, nu skrevet mail desangående.

Jeg har i sin tid selv set pågående mail fra SST som jeg har omtalt, så har naturligvis meget svært ved at forstå det svar du har fået fra Anni Beckmann.

Hvis det vitterligt forholder sig sådan, har jeg naturligvis været forkert på den, og vil i givet fald gerne beklage mine indlæg. Jeg vil dog gerne lige afvente svar på denne mail, som jeg nok skal poste herinde.

Det er altså også det klare indtryk man får, nar man læser sundhedsloven og Bekendtgørelse om recepter. Men tak for din handlekraft.

Ja, det ville være rart at få noget på skrift. Glæder mig til at se hvad de svarer. I mellemtiden må du nyde varmen sydpå

Ret til selvstændigt virke handler jo om noget helt andet - om retten til at slå sig ned som selvstændig.

En gammel passus om man efter ret til selvstændigt virke i gammel tid kunne nedsætte sig som praktiserende læge - og derved arbejde uden supervision.

I dag er praktiserende læge heldigvis en speciallægeuddannelse… :smiley:

Jeg har nu fået skriftligt svar fra SST som jeg copy/paster hertil (med efternavne retraheret for en god ordens skyld)

[i]Kære Jens

Du har spurgt, om en læge uden tilladelse til selvstændigt virke må udskrive recepter til familie og venner.

En læge uden tilladelse til selvstændigt virke må udskrive recepter til sig selv og sine nærmeste. Det gælder både for KBU læger og læger, som er fyldt 75 år og dermed har mistet retten til selvstændigt virke.

Det fremgår ikke direkte af autorisationsloven, men Sundhedsstyrelsens fortolkning af reglerne vedr. tilladelse til selvstændigt virke er beskrevet i Autorisationsloven med kommentarer v/ Anna og Anne Mette, Jurist og Økonomforbundets forlag, 2011.

Jeg vedlægger kopi af bogens kommentarer til autorisationslovens § 29.

Med venlig hilsen

Steen
Specialkonsulent, cand jur.
Tlf: 72 22 75 17
E-mail: [email protected]
Web www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen
Uddannelse og Autorisation
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Danmark[/i]

Opsummerende var mit udgangspunkt, at der kræves selvstændig virke for at udskrive recepter i privatsfæren, altså forkert. Det vil jeg naturligvis gerne beklage påny.

OK. Så er sagen da helt opklaret. Tak for det.