Studerende alene på sygehus?

Spørgsmål…

Jeg arbejder pt. som medicinsk forvagt på mindre Sygehus her i DK.

Vi er 2 “læger” på arbejde - hhv. forvagt + mellemvagt - samt desuden bagvagt på 30 min tilkald fra hjemmet efter cirka kl 23.

Nu hænder det nogle gange at min kollega og mellemvagt skal på transport, hvilket efterlader mig alene på sygehuset, hvilket jeg faktisk er blevet i tvivl om dette er OK?
Bør der ikke som minimum ALTID være én RIGTIG læge til stede?

I så tilfælde når mellemvagt skal på transport bør bagvagt så ikke komme ind og være på sygehuset?

Nej, det må du ikke! Så skal bagvagten komme ind… det mener jeg bestemt er konsekvensen af den seneste udvikling på vikarfronten - tag straks kontakt til FADL - det er nemlig ikke OK! Hvad fanden har de egentlig tænkt sig… fuldstændig psykopater.

  • Mikkel

Hej igen

Det har endnu ikke været et problem når jeg har været på arbejde :slight_smile: og tror helle ikke det har været aktuelt for nogen andre!

Ville blot gerne vide hvordan man skal forholde sig såfremt dette er aktuelt!

Vil tro de er klar over det på sygehuset, men det var vi andre ikke da vi sad og snakkede forleden - og så var det oplagt at spørge her :smiley:

Det skal også lige siges at der er andre læger på sygehuset … blot ikke på den afdeling jeg er - så helt "læge"tomt er der ikke :doc:

(fik det måske til at lyde lidt forkert :roll: )

[quote=“mgybel”:2tpxo0ig]Nej, det må du ikke! Så skal bagvagten komme ind… det mener jeg bestemt er konsekvensen af den seneste udvikling på vikarfronten - tag straks kontakt til FADL - det er nemlig ikke OK! Hvad fanden har de egentlig tænkt sig… fuldstændig psykopater.

  • Mikkel[/quote]

Der er ikke nogen regler, der beskriver at en stud.med. ikke må være alene på sygehuset. En anden læge kan ifølge autorisationsloven frit uddelegere lægefaglige opgaver til ikke-læge-personer. Det er således suverænt lægens vurdering, om den studerende er kvalificeret til arbejdet. Undtaget herfra er bl.a. tvangsbehandling og ligsyn, der skal udføres af en autoriseret læge.

Det er en hyppigt forekommende situation, at bagvagten sover hjemme, mens en stud.med. går forvagt. Husk på, at der også findes afdelinger hvor både forvagten og bagvagten har vagt fra hjemmet og i en sådan situation er hjælpen endnu længere væk.

Det er jeg ikke sikker på er rigtigt… Jeg forhøre mig lige andet steds…

Enig, der er intet til hinder for at lade en student være alene på et hospital som vikar for reservelæge. Sålænge der forefindes en instruks (inkl. afgrænsning af kompetencer) er det aldeles udramatisk. Er man kvalificeret til at fungere som forvagt, ja, så bør man kunne klare denne opgave (ellers er studentervikarer ubrugelige - det er jo ikke et klinikophold!).

Jeg har siden 9. semester fungeret som lægevikar i både intern medicin og psykiatri (sidstnævnte desværre aktuelt med kompetencemæssige restriktioner), hvor jeg ofte har haft bagvagten mindst 45 minutters kørsel fra afd. Der har aldrig været problemer, men det er selvsagt ikke det ideelle scenarie, jf. patientforeningens og Danske Regioners eventyrlige og kværulantforrykte krav om speciallæger som forvagter!

@ mgybel: en person med A-autorisation er per definition ikke mere kvalificeret til forvagtsarbejde end en erfaren lægevikar! At kalde de uddelegerende for psykopater, på den basis, forekommer at være lidt voldsomt. Har du forøvrigt selv haft vikariater?

Konklusion: ingen grund til panik - hvis du er klædt på til opgaven!

Det kan godt være at reglerne er sådan, men jeg har da flere gange som stud.med. i vikariat lavet ligsyn og været eneste læge i skadestuen mens mellemvagten var på transport og bagvagten hjemme. Har endda været på flere transporter med dårlige patienter som studerende.

Attester, recepter, iværksættelse af tvang, så er det vel heller ikke mere restriktivt! Man bør ikke ophøje lægearbejdet til mere end det er! Desuden ligger ansvaret hos den ansvarlige og uddelegerende (over)læge - og hospitalet har jo netop valgt at ansætte en student som vikar som reservelæge! At Singh (som lægevikar) har lavet ligsyn er næppe lovligt, men er ikke fagligt set uansvarligt! Det er vel netop pointen, altså om det er ansvarligt??

Jeg synes, at det er psykopatagtigt at lade en stud. med. være alene i forvagt - og jeg tvivler fortsat på at det er lovligt… Det er langt fra alle studerende, der tager vikariater, som er fagligt eller menneskeligt kvalificerede til at være alene i vagt - og vi ved allesammen, hvor vanskeligt det er at sige fra, hvis man bliver stillet overfor problemet, og ja, man har et ansvar for at sige nej, men…

Lige så vel synes jeg heller ikke, at det er OK, at en turnuslæge er alene i vagt… men det er en anden snak. Det er dog værd at bemærke, at det i flere Regioner ikke længere er tilladt at lade KBU-lægerne gå alene i vagt, der skal altid være en læge med tilladelse til selvstændigt virke tilstede.

  • Mikkel

Tja… Det letteste ville vel være at man gjorde sig den ulejlighed at læse FADLs lille Røde. Der kan man få svar på mange spørgsmål…

Den skal du nok ikke prale med. Det er ikke lovligt.

Der står desuden at det er lovligt at være alene i vagt.

Nu var det ikke for at prale. Jeg siger bare som det er.
Desuden er det først ulovligt når man som stud.med. også selv skriver under på dødsattester eller recepter.

Mikkel, jeg er enig. Selvom man dybest set selv har et ansvar til at sige fra, er det langt fra altid praktisk muligt som grøn og uerfaren lægevikar at slå igennem, ikke mindst fordi man selv er usikker på reglerne. Det kunne være en god idé at læse den omtalte lille røde fra FADL (som jeg i øvrigt ikke har kendt til før). :smiley:

Se sundhedsstyrelsens vejledning:

Vagtarbejde
"Det vil afhænge af afdelingens speciale og lokale forhold i øvrigt, om det altid vil være nødvendigt at
der er en læge med ret til selvstændigt virke til stede sammen med den lægestuderende, eller om det
kan være forsvarligt, at lægevikaren har mulighed for at tilkalde en læge inden for et givet tidsrum.

Det er således op til den ansvarlige overlæge på en sygehusafdeling, at vurdere om det er forsvarligt at
lade en lægestuderende være alene på en afdeling, hvor bagvagten har tilkaldevagt fra hjemmet.

I den konkrete situation, hvor en lægevikar retter henvendelse til en bagvagt, er det denne læges opga-
ve at sikre sig, at den rådgivning og de instrukser, der gives til lægevikaren, kan udføres af denne på
forsvarlig vis. I modsat fald er bagvagten forpligtet til selv at komme til stede og overtage patientbe-
handlingen. " citat slut.

http://www.fadl.dk/fileadmin/user_uploa … aj__05.pdf

Jeg sidder som medlem i lægevikargruppen under Fadls hovedforening og vi havde i sidste uge et oplæg fra en konsulent fra patientklagenævnet til at forklare os om ansvarsforholdet for lægevikarer. Så længe en lægevikar arbejder under den instruks, der er blevet udstukket af den ansvarshavende læge, vil lægevikaren altid have ryggen fri. Desuden gør overlægen jo heller ikke noget forkert, da han har ret til at uddelegere enhver opgave til en anden personalegruppe.

Sundhedsstyrelsen har dog nedlagt forbud mod at andre end færdige læger kan udføre følgende opgaver:

"Lægelige opgaver der ikke kan delegeres
Visse lægelige opgaver kan i henhold til lovgivningen eller som følge af andre forhold ikke delegeres.
Som eksempler kan nævnes:

Attester til offentligt brug, herunder politi- og forsikringsattester, skal udfyldes og underskrives af en
læge for at have retsgyldighed.

Dødsattesten skal udfærdiges af den læge der foretager ligsyn, jf. ligsynslovens §§ 3 og 7. Dødsatte-
ster kan ikke udfærdiges af en lægestuderende.

Det er forbeholdt læger at ordinere receptpligtig medicin, og en lægestuderende kan ikke udfærdige
recepter til indløsning på et apotek. En læge kan i medfør af den almindelige delegationsadgang de-
legere ordination af receptpligtig medicin til en lægestuderende, når det drejer sig om indlagte patien-
ter og medicin udleveres fra sygehuset. " citat slut.

Det er studentens ansvar at arbejde ifølge den instruks der er udleveret, men det er overlægens ansvar at lægevikaren er bekendt med instruksen.

En stud.med. har ikke autorisation som f.eks. en læge og en sygeplejerske, og en stud.med. kan dermed ikke behandles i patientklagenævnet og har heller ikke pligt til at udtale sig. Kun hvis den studerende, f.eks. med overlæg fejlbehandler patienterne, er der tale om et strafbart forhold jvf. straffeloven, og anklagemyndigheden kan i så fald anlægge sag.

Generelt kan man sige, at lægevikaren fungerer som overlægens forlængede arm og under dennes fulde ansvar.

Du bliver klogere en dag… Forstil dig hvilken læring det vil give Yngre Læger, hvis der var 100% tilstedeværelse. En når du også dertil, hvor læring er den bedste løn… (amen)

@Vest: Ved godt at du taler om straffeansvar, men man kan vel stadig godt få klagesager på halsen som lægevikar, hvis man ikke overholder instruksen.

Et konkret eksempel var en mand med hovedpine, opkastning og nakkestivhed, som blev sendt hjem fra skadestuen af en lægevikar, selvom instruksen sagde, at alle akutte pt skulle ses af en lægelig kollega. Pt blev indbragt nogle timer senere comatøs med massiv SAH og døde. Der fik vedkommende et rap, tror jeg.

[quote=“drgonzo”:3ekscnih]@Vest: Ved godt at du taler om straffeansvar, men man kan vel stadig godt få klagesager på halsen som lægevikar, hvis man ikke overholder instruksen.

Et konkret eksempel var en mand med hovedpine, opkastning og nakkestivhed, som blev sendt hjem fra skadestuen af en lægevikar, selvom instruksen sagde, at alle akutte pt skulle ses af en lægelig kollega. Pt blev indbragt nogle timer senere comatøs med massiv SAH og døde. Der fik vedkommende et rap, tror jeg.[/quote]

Ja, som jeg skrev i indlægget så er instruksen overlægens ansvar, mens det er lægevikarens ansvar at overholde instruksen. I ovenstående tilfælde overtrådte lægevikaren instruksen ved ikke at lade patienten blive tilset af bagvagten. Derfor faldt hammeren.

Jeg har nu fået reply mail og fået lov til at paste hendes svar.

[quote]Jeg har undersøgt dit spørgsmål og fundet følgende:
I Lægeloven (Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995) står der i §6 stk 1. at det kun er læger med ret til selvstændig virke (dvs opnået A-autorisation, godkendt KBU/turnus) som er berettiget til at anvende medhjælp som f.eks medicinstuderende. Lægen er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved benyttelsen af medhjælpen. Dette indebærer at lægen er ansvarlig for instruktion og tilsyn af medhjælpen og de handlinger, som lægen bemyndiger medhjælpen til at foretage. Dog under den forudsætning at medhjælpen holder sig indenfor den givne bemyndigelse. Såfremt medhjælpen overskrider sin bemyndigelse vil et eventuelt ansvar alene kunne gøres gældende overfor medhjælperen i henhold til Lægelovens kap.6 om kvaksalveri dvs lægen kan ikke pålægges ansvar.

Udover det rent retslige mener jeg, at man som læge og medicinstuderende har et etisk ansvar for at sikre patienterne ikke udsættes for en unødig risiko for at havne i livstruende situationer. Forstået sådan at man som medicinstuderende bør og skal sige fra såfremt man pålægges arbejde der overstiger ens kompetence. Det kan godt være at der foreligger en instruks, men hvis man aldrig har stået i en sådan situation før bør man sikre sig at kompetent hjælp kan tilkaldes hurtigt. Det vil sige at ens bagvagt bør være tilstede på sygehuset eller vagtværelset. Det her handler om menneskeliv som vi har ansvaret for - såfremt man mister en patient eller patienten invalideres vil man resten af livet skulle leve med tankerne om at man kunne have undgået det, såfremt man havde sagt fra eller tilkaldt hjælp i tide. Det er dybt umoralsk at rende rundt og tro man er Tarzan og kan klare alt - det er at spille hasard med andres liv. Ville man selv finde sig i det, hvis man selv eller ens allernærmeste var patient.

Håber dette kan hjælpe.

Mvh Susanne Scheppan[/quote]

Altså, det der blev spurgt om i tråden var, om det var OK at lægevikaren var alene på afdelingen i vagten. Det er der ikke noget til hinder for, sålænge overlægen udleverer en instruks og lægevikaren retter sig efter den.

Om det er en hensigtsmæssig situation at lægevikaren er alene, er vel en samlet vurdering af den type patienter der findes på afdelingen, lægevikarens instruks og lægevikarens evne til at overholde denne. Jeg synes det er svært at generalisere situationen. Reglerne ligger jo også op til at lægen skal vurdere den enkelte vikars evner og afgrænse dennes beføjelser og man må jo forvente at overlægen tager det ansvar alvorligt.

Men igen. Det hensigtsmæssige er jo en anden diskussion end om det er tilladt.

Det man kunne “frygte” er at i et økonomisk presset og stigende produktivt system, så må hensynet til den studerende vige til fordel for den daglige drift. Med andre ord er det jeg kune frygte at den studerende kommer til at varetage ting, som jeg ikke mener en studerende skal. Dertil ligger at der er forskel på studerende. Nogle er proaktive, nogle har tidligere erfaringer. Således burde det måske være en individuel vurdering og ikke en “studerende med 8+ semester” kan godt passe Nørre snede i vagttiden, så jeg kan sove - det plejer jo at gå…

Det er da klart at en studerende kan være med til at lave nogle indlæggelsesjournaler og kan håndtere visse akutte situationer, men min holding er fortsat at det både af hensyn til patienten og ikke mindst den studerendes tryghed og læring bør ske under supervision af f.eks. minimum en yngre læge DER ER TILSTEDE. Du kan ryste på hovedet eller hvad du vil, men jeg mener at en af grundende til at tage et vikariat - uden over det at kunne tjene penge - også er at lære noget og det sker bedst under direkte supervision set med mine øjne. Jeg tror også man i det lange løb ville gøre det mere attraktiv at være studerende i vikariat, hvis de viste at de arbejdede under direkte supervision.

Man ser ikke det man ikke ved.

En ældre kollega sagde det sådan her da han var startet i turnus på orthopæd kirurgisk afdeling: De første 14 dage følte jeg ikke jeg kunne noget. Der næste 3 mdr - følte jeg bare jeg kunne det hele. De sidste 3 mdr vente ydmygheden tilbage da han fandt ud af specialets “rumlighed”.

AD Instrukser
Det bør dog tages med i betragtning at man ikke er sikret mod klagesager, hvis man bare overholder afdelingens instruks. For instruksen skal være opdateret og følge Sundhedsstyrelsens vejledninger og anerkendt faglig standard på området. Det er den ledende overlæges ansvar at der foreligger/udarbejdes tidssavrende instrukser.

1 Synes om